Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето Бъдеще
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

1СРИП 2Етап II 3Лот 23

Проект №:
Лот 23
Наименование:
Рехабилитация на път ІІІ-904 (І-9) – Старо Оряхово - Долни Чифлик – Гроздьово – Бозвелийско - (Провадия - Дългопол) -ІІІ-208 от км 17+400 до км 23+403 и от км 29+970 до км 36+205
Обща стойност на проекта:
4 640 279,06 лв.
ЕС:
3 944 237,20 лв.
Държавен бюджет:
696 041,86 лв.
Собствен принос:
0,00 лв.
Гаранционен срок:
30.09.2017 г.
Статус на проекта:
Приключен

Участък Тип път От км До км Общо км
Участък 1 Третокласен път 17,400 23,403 6,003
Участък 2 Третокласен път 29,970 36,205 6,235

Тип дейност Договор № Дата на договора Наименование Продъл жителност Дата на стартиране Дата на приключване Изпълнител Стойност с ДДС Платено
СМР РД-39-1 14.07.2011 г. Лот 23 Строителство на обект "Рехабилитация на път ІІІ-904 (І-9) – Старо Оряхово - Долни Чифлик – Гроздьово – Бозвелийско - (Провадия - Дългопол) -ІІІ-208 от км 17+400 до км 23+403 и от км 29+970 до км 36+205, Област Варна" 24 месеца 04.09.2011 г. 02.05.2012 г. "Пътища и мостове" ЕООД 4 698 321,02 лв. 4 698 321,01 лв.
Строителен надзор РД-36-11 14.07.2011 г. Лот 23 Строителен надзор на обект "Рехабилитация на път ІІІ-904 (І-9) – Старо Оряхово - Долни Чифлик – Гроздьово – Бозвелийско - (Провадия - Дългопол) -ІІІ-208 от км 17+400 до км 23+403 и от км 29+970 до км 36+205, Област Варна" Обединение "Дема-Т7" 39 450,00 лв. 39 450,00 лв.

Обществена поръчка № Предмет Дата на стартиране Тип Вид Статус
00044-2011-0013 "Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001-019 "Лот 23: Рехабилитация на път ІІІ-904 (І-9) Старо Оряхово - Долни Чифлик - Гроздьово - Бозвелийско - (Провадия - Дългопол) - ІІІ-208 от км 17+400 до км 23+403.86 и от км 29+970 до км 36+204.77, с дължина 12.239 км, област Варна" 21.01.2011 г. Строителство Открита процедура Приключена
00044-2011-0021 "Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001-019 "Лот 23: Рехабилитация на път ІІІ-904 (І-9) Старо Оряхово - Долни Чифлик - Гроздьово - Бозвелийско - (Провадия - Дългопол) - ІІІ-208 от км 17+400 до км 23+403.86 и от км 29+970 до км 36+204.77, с дължина 12.239 км, област Варна" 28.01.2011 г. Консултантска услуга Открита процедура Приключена