Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето Бъдеще
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

1СРИП 2Етап II 3Лот 21

Проект №:
Лот 21
Наименование:
Рехабилитация на път ІІІ-704 (о.п. Преслав - Върбица) Менгишево - Долно Новково - о.п. Омуртаг от км 3+247 до км 22+576, и на път ІІІ-4008 (о.п. Омуртаг - о.п. Търговище) Пролаз - Вадун (Долно Новково - о.п. Омуртаг) - от км 0+000 до км 7+500
Обща стойност на проекта:
8 849 208,46 лв.
ЕС:
7 521 827,19 лв.
Държавен бюджет:
1 327 381,27 лв.
Собствен принос:
Гаранционен срок:
01.02.2020 г.
Статус на проекта:
Приключен

Участък Тип път От км До км Общо км
Път ІІІ-704 (о.п. Преслав - Върбица) Менгишево - Долно Новково - о.п. Омуртаг от км 3+247 до км 22+576 Третокласен път 3,247 22,576 19,329
Път ІІІ-4008 (о.п. Омуртаг - о.п. Търговище) Пролаз - Вадун (Долно Новково - о.п. Омуртаг) - от км 0+000 до км 7+500 Третокласен път 0,000 7,500 7,500

Тип дейност Договор № Дата на договора Наименование Продъл жителност Дата на стартиране Дата на приключване Изпълнител Стойност с ДДС Платено
СМР РД-33-22 03.09.2011 г. Лот 21 Строителство на обект "Рехабилитация на път ІІІ-704 (о.п. Преслав - Върбица) Менгишево - Долно Новково - о.п. Омуртаг от км 3+247 до км 22+576, и на път ІІІ-4008 (о.п. Омуртаг - о.п. Търговище) Пролаз - Вадун (Долно Новково - о.п. Омуртаг) - от км 0+000 до км 7+500, Област Търговище" 03.09.2011 г. Сдружение "Път- Понс- Строй Лот 21" 12 196 402,32 лв. 11 746 171,71 лв.
Строителен надзор РД-36-21 03.09.2011 г. Лот 21 Строителен надзор на обект "Рехабилитация на път ІІІ-704 (о.п. Преслав - Върбица) Менгишево - Долно Новково - о.п. Омуртаг от км 3+247 до км 22+576, и на път ІІІ-4008 (о.п. Омуртаг - о.п. Търговище) Пролаз - Вадун (Долно Новково - о.п. Омуртаг) - от км 0+000 до км 7+500, Област Търговище" 03.09.2011 г. "Трафикконсулт БГ" ЕООД 74 064,60 лв. 74 064,60 лв.

Обществена поръчка № Предмет Дата на стартиране Тип Вид Статус
00044-2011-0029 "Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001-018 "Лот 21: Рехабилитация на път ІІІ-704 (о.п. Преслав - Върбица) Менгишево - Долно Новково - о.п. Омуртаг от км 3+247 до км 22+576, и на път ІІІ-4008 (о.п. Омуртаг - о.п. Търговище) Пролаз - Вардун (Долно Новково - о.п. Омуртаг) - от км 0+030 до км 7+268, с обща дължина 26.567 км, област Търговище" 04.02.2011 г. Строителство Открита процедура Приключена
00044-2011-0033 "Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001-018 "Лот 21: Рехабилитация на път ІІІ-704 (о.п. Преслав - Върбица) Менгишево - Долно Новково - о.п. Омуртаг от км 3+247 до км 22+576, и на път ІІІ-4008 (о.п. Омуртаг - о.п. Търговище) Пролаз - Вардун (Долно Новково - о.п. Омуртаг) - от км 0+030 до км 7+268, с обща дължина 26.567 км, област Търговище" 10.02.2011 г. Консултантска услуга Открита процедура Приключена