Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето Бъдеще
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

1СРИП 2Етап IV 3Лот 38

Проект №:
Лот 38
Наименование:
Рехабилитация на път II-56 - Брезово -Раковски от км 71+600 до км 83+511.60 и от км 85+060 до км 90+327.652
Обща стойност на проекта:
11 470 522,57 лв.
ЕС:
9 749 944,18 лв.
Държавен бюджет:
1 720 578,39 лв.
Собствен принос:
Гаранционен срок:
20.06.2018 г.
Статус на проекта:
Приключен

Участък Тип път От км До км Общо км
Път II-56 – Брезово – Раковски Второкласен път 71,000 83,000 12,000
Път II-56 – Брезово – Раковски Второкласен път 85,000 90,000 5,000

Тип дейност Договор № Дата на договора Наименование Продъл жителност Дата на стартиране Дата на приключване Изпълнител Стойност с ДДС Платено
СМР РД-33-35 12.10.2012 г. Лот 38 Строителство на обект "Рехабилитация и реконструкция на път II-56 Брезово -Раковски от км 71+600 до км 83+511.60 и от км 85+060 до км 90+327.652, с обща дължина 17,179 км, област Пловдив' 97 календарни дни 16.11.2012 г. "Пътища Пловдив" АД 10 830 386,96 лв. 10 813 100,12 лв.
Строителен надзор РД-35-41 12.10.2012 г. Лот 38 Строителен надзор на обект "Път II-56 Брезово -Раковски от км 71+600 до км 83+511.60 и от км 85+060 до км 90+327.652, с обща дължина 17,179 км, област Пловдив" 97 календарни дни 16.11.2012 г. 16.05.2014 г. "Пътконсулт 2000" ЕООД 384 147,60 лв. 384 147,60 лв.
СМР РД-39-1 07.03.2014 г. Рехабилитация на пътен участък на път II-56 от км 73+080 до км 83+370 5 календарни дни 07.03.2014 г. 12.03.2014 г. "Пътища Пловдив" АД 70 767,54 лв. 70 767,54 лв.

Обществена поръчка № Предмет Дата на стартиране Тип Вид Статус
00044-2012-0004 Избор на изпълнител за строителството на 7 /седем/ обекта от четвърти етап на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г. 20.01.2012 г. Строителство Открита процедура Възложена
00044-2012-0006 ”Избор на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на рехабилитация на седем обекта от четвърти етап на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г. ” Обособена позиция 1 – Лот 32 „Рехабилитация и реконструкция на път ІІІ-7002-Венец-Борци-Ясенково от км 0+000 до км 10+ 600, с обща дължина 10.600 км, област Шумен; Обособена позиция 2 – Лот 33 Рехабилитация и реконструкция на път ІІI-1801-о.п. София-кв. Суходол-Мало Бучино-Голямо Бучино-гр. Перник/кв.Мошево/от км 0+00 до км 4+474.04 и от км 4+976.74 до км 18+264.50, с обща дължина 17.762 км област София, област Перник; Обособена позиция 3 – Лот 34 Рехабилитация и реконструкция на път III-3002-(І-3)-Българене - Стежерово - Божурлук от км 0+000 до км 20+624.75 и път ІІ-13-Граница Враца - Кнежа от км 67+300 до км 72+194, с обща дължина 25,519 област Плевен; Обособена позиция 4 – Лот 35 Рехабилитация и реконструкция на път III-306-Луковит - Червен бряг- Кнежа от км 0+000 до км 9+715 и от км 19+207 до км 35+946, с обща дължина 26.454 , област Плевен,област Ловеч; Обособена позиция 5 – Лот 37 Рехабилитация и реконструкция на път ІІІ-121-Иново - Градец - Шишенци - Бойница - Кула от км 31+851 до км 50+253 , с обща дължина 18.402 , област Видин; Обособена позиция 6 – Лот 38 Рехабилитация и реконструкция на път ІІ-56-(І-8)-Брезово - Раковски от км 71+600 до км 83+511.60 и от км 85+060 до км 90+327.652, с обща дължина 17.179 ,област Пловдив; Обособена позиция 7 – Лот 39 Рехабилитация и реконструкция на път II-63 -Перник - Стрезимировци от км 43+300 до км 52+594.89, с обща дължина 9.295, област Перник. 20.01.2012 г. Консултантска услуга Открита процедура Възложена