Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето Бъдеще
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

1СРИП 2Етап IV 3Лот 44

Проект №:
Лот 44
Наименование:
Рехабилитация и реконструкция на път III-7102 -Разклон ІІ-71 (Коларци) - Мали извор - Тервел от км 0+000 до км 19+032.31
Обща стойност на проекта:
11 708 817,15 лв.
ЕС:
9 094 821,27 лв.
Държавен бюджет:
1 604 968,46 лв.
Собствен принос:
1 009 027,42 лв.
Гаранционен срок:
13.05.2016 г.
Статус на проекта:
Приключен

Участък Тип път От км До км Общо км
Рехабилитация и реконструкция на път III-7102 -Разклон ІІ-71 (Коларци) - Мали извор - Тервел от км 0+000 до км 19+032.31 Третокласен път 0,000 19,000 19,000

Тип дейност Договор № Дата на договора Наименование Продъл жителност Дата на стартиране Дата на приключване Изпълнител Стойност с ДДС Платено
СМР РД-33-18 26.09.2013 г. Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001-045 Лот 44 „Рехабилитация и реконструкция на път ІІІ-7102-Разклон ІІ-71 (Коларци) - Мали извор - Тервел от км 0+000 до км 19+032.31, с обща дължина 19,032 км, област Добрич 120 дни 26.09.2013 г. 15.07.2014 г. "Пътперфект - Т" ЕАД 11 159 616,74 лв. 11 038 069,50 лв.
Строителен надзор РД-36-14/09.10.2013 09.10.2013 г. Договор за възлагане на обществена поръчка за Консултантски услуги BG161PO001/2.1-01/2007/001-045 U1 във връзка с изпълнението на строителството по обособена позиция 5: Лот 44 - Рехабилитация и реконструкция на път III-7104 - Разклон II-71 (Коларци) - Мали извор - Тервел от км 0+000 до км 19+032.31 до въвеждане на обекта в експлоатация 09.10.2013 г. "Пътконсулт 2000" ЕООД 238 412,40 лв. 217 551,31 лв.

Обществена поръчка № Предмет Дата на стартиране Тип Вид Статус
00044-2012-0003 Избор на изпълнител за строителството на 8 /осем/ обекта от четвърти етап на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г. 20.01.2012 г. Строителство Открита процедура Възложена
00044-2012-0005 ”Избор на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на рехабилитация на осем обекта от четвърти етап на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г. ” Обособена позиция № 1 Лот 40 Рехабилитация и реконструкция на път ІІІ-106-Благоевград - Станке Лисичково – Граница Македония от км 0+00 до км 1+ 820 и от км 2+700 до км 24+343.52 , с обща дължина 23.464 , област Благоевград; Обособена позиция № 2 Лот 41 Рехабилитация и реконструкция на път -ІІ-58- Р-н І-5(Черноочене)-границата с ОПУ Пловдив от км 17+500 до км 25+047 и път ІІІ-5904- Крумовград-Дъскари-Голямо Каменяне-Аврен-Гръцката Граница от км 20+340 до км 26+166 , с обща дължина 13.373, област Кърджали; Обособена позиция № 3 Лот 42 Рехабилитация и реконструкция на път Път ІІ-13- Крапчене - Стубел - Липен- границата ОПУ Враца от км 0+000 до км 10+060, с обща дължина 10.060 км, област Монтана; Обособена позиция № 4 Лот 43 Рехабилитация и реконструкция на път ІІІ-536-О.П.Ямбол-Роза-Ботево-Меден кладенец-Скалица-Овчи кладенецот км 0+000 до км 3+101.24 и път ІІ-53-Границта ОПУ-Сливен-О.П. Ямбол-Калчево-Победа-Челник-Тамарино-Войника-Границата с ОПУ Бургас от км 146+289 до км 148+238.24, с обща дължина 5,050 км, област Ямбол; Обособена позиция № 5 Лот 44 Рехабилитация и реконструкция на път ІІІ-7102-Разклон ІІ-71 (Коларци) - Мали извор - Тервел от км 0+000 до км 19+032.31, с обща дължина 19,032 км , област Добрич; Обособена позиция № 6 Лот 45 Рехабилитация и реконструкция на път ІІІ-6233-Блатешница - Байкалско - Драгомирово от км 5+100 до км 15+600, с обща дължина 10,500 км , област Перник; Обособена позиция № 7 Лот 46 Рехабилитация и реконструкция на път ІІІ-202- Русе - Цар Калоян-Щръклево -Кацелово-Опака-Попово от км 0+000 до км 6+893.06 и от км 9+362 и до км 12+000, с обща дължина 9,531 км , област Русе; Обособена позиция № 8 Лот 52 Рехабилитация и реконструкция на път ІІ-27- Граница с ОПУ Варна(Червенци) - Владимирово от км 42+431 до км 49+419 и път ІІІ-2077-Честименско-Каблешково-Границата с ОПУ Силистра ( Межден ) от км 0+000 до км 11+000, с обща дължина 17,988 км , област Добрич." 20.01.2012 г. Консултантска услуга Открита процедура Възложена