Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето Бъдеще
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

1СРИП 2Етап II 3Лот 24

Проект №:
Лот 24
Наименование:
Рехабилитация на път II-37 гр. Батак - гр. Доспат от км 160+675 до 185+487
Обща стойност на проекта:
12 154 456,38 лв.
ЕС:
10 331 287,92 лв.
Държавен бюджет:
1 823 168,46 лв.
Собствен принос:
Гаранционен срок:
20.01.2020 г.
Статус на проекта:
Приключен

Участък Тип път От км До км Общо км
Път ІІ-37 Батак - Доспат от км 160+675 до км 185+486,78, с обща дължина 24, 812.09, област Пазарджик км, Второкласен път 160,675 185,487 24,812

Тип дейност Договор № Дата на договора Наименование Продъл жителност Дата на стартиране Дата на приключване Изпълнител Стойност с ДДС Платено
СМР РД-33-15 27.07.2011 г. Лот 24 Строителство на обект "Рехабилитация на път II-37 гр. Батак - гр. Доспат от км 160+675 до 185+487, Област Пазарджик" 27.09.2011 г. 21.12.2013 г. ДЗЗД "Батак 2011" 11 999 995,46 лв. 11 999 995,46 лв.
Строителен надзор РД-36-12 27.07.2011 г. Лот 24 Строителен надзор на обект "Рехабилитация на път II-37 гр. Батак - гр. Доспат от км 160+675 до 185+487, Област Пазарджик" 27.07.2011 г. "Инфраструктура - Пътища" ДЗЗД 73 680,00 лв. 73 680,00 лв.
СМР 93-01-7500 09.11.2012 г. Лот 24 Строителство на обект "Рехабилитация на път II-37 гр. Батак - гр. Доспат от км 160+675 до 185+487, Област Пазарджик" 09.11.2012 г. ДЗЗД "Батак 2011" 3 549 115,75 лв. 3 547 490,77 лв.

Обществена поръчка № Предмет Дата на стартиране Тип Вид Статус
00044-2011-0028 "Определяне на изпълнител за строителството на BG161PO001/2.1-01/2007/001-017 "Лот 24: Рехабилитация на път II-37 гр. Батак - гр. Доспат от км 160+675 до 185+487,09, с обща дължина 24.812,09 км, област Пазарджик" 04.02.2011 г. Строителство Открита процедура Приключена
00044-2011-0035 "Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001-017 "Лот 24: Рехабилитация на път II-37 гр. Батак - гр. Доспат от км 160+675 до 185+487,09, с обща дължина 24.812,09 км, област Пазарджик" 10.02.2011 г. Консултантска услуга Открита процедура Приключена
00044-2012-0050 „Избор на изпълнител за проектиране и строителство на подпорни стени на обект: Лот 24 „Рехабилитация на път IІ-37 гр. Батак – гр. Доспат от км 160+675 до км 185+487,09 с обща дължина 24 812,09 км, област Пазарджик” 29.08.2012 г. Строителство Процедура на договаряне без обявление Приключена