Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето Бъдеще
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

1СРИП 2Етап IV 3Лот 41

Проект №:
Лот 41
Наименование:
Рехабилитация и реконструкция на път II-58- Р-н І-5 (Черноочене)-границата с ОПУ Пловдивот км 17+500 до км 25+047 и път III-5904 Крумовград-Дъскари-Голямо Каменяне-Аврен-Гръцката Граница от км 20+340 до км 26+166
Обща стойност на проекта:
5 872 865,44 лв.
ЕС:
4 991 935,62 лв.
Държавен бюджет:
880 929,82 лв.
Собствен принос:
0,00 лв.
Гаранционен срок:
06.11.2017 г.
Статус на проекта:
Приключен

Участък Тип път От км До км Общо км
Участък 1: Път II–58 Р-н I-5 (Черноочене) – граница с ОПУ Пловдив от км 17+500 до км 25+047 Второкласен път 17,500 25,047 7,547
Участък 2: Път III-5904 Крумовград – Дъскари – Голямо Каменяне – Аврен – Гръцка Граница от км 20+340 до км 26+166 Третокласен път 20,340 26,166 5,826

Тип дейност Договор № Дата на договора Наименование Продъл жителност Дата на стартиране Дата на приключване Изпълнител Стойност с ДДС Платено
СМР РД-33-22 27.08.2012 г. Лот 41 Строителство на обект "Път II-58- Р-н І-5 (Черноочене)-границата с ОПУ Пловдивот км 17+500 до км 25+047 и път III-5904 Крумовград-Дъскари-Голямо Каменяне-Аврен-Гръцката Граница от км 20+340 до км 26+166,с обща дължина 13,373 км, област Кърджали" 88 дни 04.09.2012 г. 21.06.2013 г. Трейс Изток Обединение 6 044 888,72 лв. 5 543 316,40 лв.
Строителен надзор РД-36-19 27.08.2012 г. Лот 41 Строителен надзор на обект "Път II-58- Р-н І-5 (Черноочене)-границата с ОПУ Пловдив от км 17+500 до км 25+047 и път III-5904 Крумовград-Дъскари-Голямо Каменяне-Аврен-Гръцката Граница от км 20+340 до км 26+166,с обща дължина 13,373 км, област Кърджали" ДЗЗД "Обединение Трансеко" 198 300,00 лв. 198 300,00 лв.

Обществена поръчка № Предмет Дата на стартиране Тип Вид Статус
00044-2012-0003 Избор на изпълнител за строителството на 8 /осем/ обекта от четвърти етап на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г. 20.01.2012 г. Строителство Открита процедура Възложена
00044-2012-0005 ”Избор на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на рехабилитация на осем обекта от четвърти етап на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г. ” Обособена позиция № 1 Лот 40 Рехабилитация и реконструкция на път ІІІ-106-Благоевград - Станке Лисичково – Граница Македония от км 0+00 до км 1+ 820 и от км 2+700 до км 24+343.52 , с обща дължина 23.464 , област Благоевград; Обособена позиция № 2 Лот 41 Рехабилитация и реконструкция на път -ІІ-58- Р-н І-5(Черноочене)-границата с ОПУ Пловдив от км 17+500 до км 25+047 и път ІІІ-5904- Крумовград-Дъскари-Голямо Каменяне-Аврен-Гръцката Граница от км 20+340 до км 26+166 , с обща дължина 13.373, област Кърджали; Обособена позиция № 3 Лот 42 Рехабилитация и реконструкция на път Път ІІ-13- Крапчене - Стубел - Липен- границата ОПУ Враца от км 0+000 до км 10+060, с обща дължина 10.060 км, област Монтана; Обособена позиция № 4 Лот 43 Рехабилитация и реконструкция на път ІІІ-536-О.П.Ямбол-Роза-Ботево-Меден кладенец-Скалица-Овчи кладенецот км 0+000 до км 3+101.24 и път ІІ-53-Границта ОПУ-Сливен-О.П. Ямбол-Калчево-Победа-Челник-Тамарино-Войника-Границата с ОПУ Бургас от км 146+289 до км 148+238.24, с обща дължина 5,050 км, област Ямбол; Обособена позиция № 5 Лот 44 Рехабилитация и реконструкция на път ІІІ-7102-Разклон ІІ-71 (Коларци) - Мали извор - Тервел от км 0+000 до км 19+032.31, с обща дължина 19,032 км , област Добрич; Обособена позиция № 6 Лот 45 Рехабилитация и реконструкция на път ІІІ-6233-Блатешница - Байкалско - Драгомирово от км 5+100 до км 15+600, с обща дължина 10,500 км , област Перник; Обособена позиция № 7 Лот 46 Рехабилитация и реконструкция на път ІІІ-202- Русе - Цар Калоян-Щръклево -Кацелово-Опака-Попово от км 0+000 до км 6+893.06 и от км 9+362 и до км 12+000, с обща дължина 9,531 км , област Русе; Обособена позиция № 8 Лот 52 Рехабилитация и реконструкция на път ІІ-27- Граница с ОПУ Варна(Червенци) - Владимирово от км 42+431 до км 49+419 и път ІІІ-2077-Честименско-Каблешково-Границата с ОПУ Силистра ( Межден ) от км 0+000 до км 11+000, с обща дължина 17,988 км , област Добрич." 20.01.2012 г. Консултантска услуга Открита процедура Възложена