Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето Бъдеще
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

1СРИП 2Етап II 3Лот 19

Проект №:
Лот 19
Наименование:
Рехабилитация на път ІІІ-551 Дебелец – Плаково - Елена от км 34+450 до км 35+631.25 и от км 36+250 до км 36+982.91, на път ІІ-53 Елена-Сливен от км 46+290 до км 72+216.53 и на път ІІІ-405 Царевец-Свищов от км 73+600 до км 75+778, Област Велико Търново
Обща стойност на проекта:
14 066 084,92 лв.
ЕС:
11 956 172,18 лв.
Държавен бюджет:
2 109 912,74 лв.
Собствен принос:
0,00 лв.
Гаранционен срок:
01.12.2017 г.
Статус на проекта:
Приключен

Участък Тип път От км До км Общо км
Участък 1: Път ІІІ- 551 Дебелец-Плаково- Елена от км 34+450 до км 35+631.25 Третокласен път 34,450 35,631 1,181
Участък 1: Път ІІІ- 551 Дебелец-Плаково- Елена от км 36+250 до км 36+982.91 Третокласен път 36,250 36,982 0,732
Участък 2: Път ІІ- 53 Елена-Сливен от км 46+290 до км 72+216.53 Второкласен път 46,290 72,216 25,926
Участък 3: Път ІІІ- 405 Царевец-Свищов от км 73+600 до км 75+778 Третокласен път 73,600 75,778 2,178

Тип дейност Договор № Дата на договора Наименование Продъл жителност Дата на стартиране Дата на приключване Изпълнител Стойност с ДДС Платено
Строителен надзор РД-36-14 03.08.2011 г. Лот 19 Строителен надзор на обект "Рехабилитация на път III-551 Дебелец – Плаково – Елена от км 34+450 до км 35+631.25 и от км 36+250 до км 36+982.91, на път II-53 Елена – Сливен от км 46+290 до км 72+916.53 и на път III-405 Царевец- Свищов от км 73+600 до км 75+778 ,с обща дължина 30.719 км, област Велико Търново" 03.08.2011 г. 21.10.2013 г. "Рутекс" ООД 106 950,00 лв. 106 950,00 лв.
СМР РД-33-18 03.08.2011 г. Лот 19 Строителство на обект "Рехабилитация на път III-551 Дебелец – Плаково – Елена от км 34+450 до км 35+631.25 и от км 36+250 до км 36+982.91, на път II-53 Елена – Сливен от км 46+290 до км 72+916.53 и на път III-405 Царевец- Свищов от км 73+600 до км 75+778 , област Велико Търново" 5 месеца и 7 дни 30.08.2011 г. 21.09.2013 г. ДЗЗД "ПЪТ-ПОНС-ПСТ-БГВТ 2011" 14 400 140,38 лв. 13 850 288,96 лв.

Обществена поръчка № Предмет Дата на стартиране Тип Вид Статус
00044-2010-0175 "Определяне на изпълнител на строителството за обект BG161PO001/2.1-01/2007/001-015 "Лот 19: Рехабилитация на път ІІІ-551 Дебелец – Плаково - Елена от км 34+450 до км 35+631.25 и от км 36+250 до км 36+982.91, на път ІІ-53 Елена - Сливен от км 46+290 до км 72+916.53 и на път ІІІ-405 Царевец - Свищов от км 73+600 до км 75+778, с обща дължина 30,719 км, област Велико Търново" 30.12.2010 г. Строителство Открита процедура Приключена
00044-2011-0008 "Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001-015 "Лот 19: Рехабилитация на път ІІІ-551 Дебелец – Плаково - Елена от км 34+450 до км 35+631.25 и от км 36+250 до км 36+982.91, на път ІІ-53 Елена - Сливен от км 46+290 до км 72+216.53 и на път ІІІ-405 Царевец - Свищов от км 73+600 до км 75+778, с обща дължина 30.019 км, област Велико Търново" 14.01.2011 г. Консултантска услуга Открита процедура Приключена