Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето Бъдеще
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

1СРИП 2Етап II 3Лот 25

Проект №:
Лот 25
Наименование:
Рехабилитация на път II-37 гр. Батак - гр. Доспат от км 185+487 до км 211+138
Обща стойност на проекта:
13 660 183,22 лв.
ЕС:
11 611 155,74 лв.
Държавен бюджет:
2 049 027,48 лв.
Собствен принос:
0,00 лв.
Гаранционен срок:
07.07.2016 г.
Статус на проекта:
Приключен

Участък Тип път От км До км Общо км
ІІ-37 Второкласен път 185,480 211,138 25,658

Тип дейност Договор № Дата на договора Наименование Продъл жителност Дата на стартиране Дата на приключване Изпълнител Стойност с ДДС Платено
СМР РД-33-3 22.03.2012 г. Лот 25 Строителство на обект "Рехабилитация на път II-37 гр. Батак - гр. Доспат от км 185+487 до км 211+138, Област Смолян" 12.06.2012 г. ДЗЗД "Виа Конструкт Лот 25" 13 564 065,06 лв. 13 550 731,43 лв.
Строителен надзор РД-36-3 14.03.2012 г. Лот 25 Строителен надзор за обект "Рехабилитация на път II-37 гр. Батак - гр. Доспат от км 185+487 до км 211+138, Област Смолян" "ПЪТИНВЕСТИНЖЕНЕРИНГ" АД 85 573,20 лв. 85 573,20 лв.

Обществена поръчка № Предмет Дата на стартиране Тип Вид Статус
00044-2011-0027 "Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001-024 "Лот 25: Рехабилитация на път ІІ-37 Батак – Доспат от км 185+480,34 до км 211+137,82, с дължина 25.657,48 км, област Пазарджик" 04.02.2011 г. Строителство Открита процедура Приключена
00044-2011-0036 "Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001-024 "Лот 25: Рехабилитация на път ІІ-37 Батак – Доспат от км 185+480,34 до км 211+137,82, с дължина 25.657,48 км, област Пазарджик" 10.02.2011 г. Консултантска услуга Открита процедура Приключена