Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето Бъдеще
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

1СРИП 2Етап II 3Лот 16

Проект №:
Лот 16
Наименование:
Рехабилитация на път ІІ-35 Плевен - Ловеч, Област Плевен
Обща стойност на проекта:
5 689 256,95 лв.
ЕС:
4 835 868,41 лв.
Държавен бюджет:
853 388,54 лв.
Собствен принос:
0,00 лв.
Гаранционен срок:
31.12.2017 г.
Статус на проекта:
Приключен

Участък Тип път От км До км Общо км
II-35 Плевен - Ловеч Второкласен път 0,000 4,991 4,991
II-35 Брезово - Раковски Второкласен път 8,320 13,000 4,680

Тип дейност Договор № Дата на договора Наименование Продъл жителност Дата на стартиране Дата на приключване Изпълнител Стойност с ДДС Платено
СМР РД-33-5 13.05.2011 г. Лот 16 Строителство на обект "Рехабилитация на път II-35 Плевен - Ловеч от км 0+000 до км 4+991.13 и от км 8+320 до км 13+603.36" 31.05.2011 г. 07.11.2011 г. "Пътинженеринг- М" АД 5 885 285,78 лв. 5 578 960,90 лв.
Строителен надзор РД-34-4 31.05.2011 г. Лот 16 Строителен надзор на обект "Рехабилитация на път II-35 Плевен - Ловеч от км 0+000 до км 4+991.13 и от км 8+320 до км 13+603.36" 31.05.2011 г. 07.11.2011 г. "Трансконсулт - БГ" ООД 72 450,00 лв. 72 450,00 лв.

Обществена поръчка № Предмет Дата на стартиране Тип Вид Статус
00044-2010-0174 "Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001-020 "Лот 16: Рехабилитация на път II-35 Плевен – Ловеч от км 0+000 до км 4+991.13 и от км 8+320 до км 13+603.36, с дължина 10.274 км, област Плевен" 30.12.2010 г. Строителство Открита процедура Приключена
00044-2011-0010 "Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001-020 "Лот 16: Рехабилитация на път II-35 Плевен – Ловеч от км 0+000 до км 4+991.13 и от км 8+320 до км 13+603.36, с дължина 10.274 км, област Плевен" 14.01.2011 г. Консултантска услуга Открита процедура Приключена