Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето Бъдеще
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

1СРИП 2Етап II 3Лот 17

Проект №:
Лот 17
Наименование:
Рехабилитация на път ІІ-35 Троян Кърнаре от км 98+030 до км 103+055 и на път ІІІ-3701 Граница с ОПУ София-Черни Вит - (ІІІ-358) от км 22+300 до км 36+353
Обща стойност на проекта:
10 494 429,05 лв.
ЕС:
8 920 264,69 лв.
Държавен бюджет:
1 574 164,36 лв.
Собствен принос:
Гаранционен срок:
27.11.2017 г.
Статус на проекта:
Приключен

Участък Тип път От км До км Общо км
път ІІ-35 Троян Кърнаре Второкласен път 98,030 103,000 4,970
път ІІІ-3701 Граница с ОПУ София-Черни Вит - (ІІІ-358) Третокласен път 22,300 36,000 13,700

Тип дейност Договор № Дата на договора Наименование Продъл жителност Дата на стартиране Дата на приключване Изпълнител Стойност с ДДС Платено
СМР РД-33-31 02.11.2011 г. Лот 17 Строителство на обект "Рехабилитация на път II-35 Троян Кърнаре от 98+030 до км 103+044.64 и на път – III-3701 Граница с ОПУ София-Черни Вит – (III-358) от км 22+300 до км 36+352.26, Област Ловеч“ 4 месеца и 3 дни 17.11.2011 г. 19.09.2012 г. "Агромах" ЕООД 10 523 759,39 лв. 10 523 616,94 лв.
Строителен надзор РД-36-26 02.11.2011 г. Лот 17 Строителен надзор на обект "Рехабилитация на път II-35 Троян Кърнаре от 98+030 до км 103+044.64 и на път – III-3701 Граница с ОПУ София-Черни Вит – (III-358) от км 22+300 до км 36+352.26, Област Ловеч“ до въвеждане на обекта в експлоатация 02.11.2011 г. 20.11.2012 г. "ТРИ-ЕС" ЕООД 70 104,00 лв. 70 104,00 лв.

Обществена поръчка № Предмет Дата на стартиране Тип Вид Статус
00044-2011-0032 "Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001-023 "Лот 17: Рехабилитация на път ІІ-35 Троян - Кърнаре от км 98+030 до км 103+044,64 и на път ІІІ-3701 Граница с ОПУ София - Черни Вит - (ІІІ-358) от км 22+300 до км 36+352,26, с обща дължина 19.066,90 км, област Ловеч" 10.02.2011 г. Консултантска услуга Открита процедура Приключена
00044-2011-0031 "Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001-023 "Лот 17: Рехабилитация на път ІІ-35 Троян - Кърнаре от км 98+030 до км 103+044,64 и на път ІІІ-3701 Граница с ОПУ София - Черни Вит - (ІІІ-358) от км 22+300 до км 36+352,26, с обща дължина 19.066,90 км, област Ловеч 04.02.2011 г. Строителство Открита процедура Приключена