Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето Бъдеще
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

1СРИП 2Етап IV 3Лот 34

Проект №:
Лот 34
Наименование:
Рехабилитация и реконструкция на път III- 3002 Българене - Стежерово - Божорлук от км 0+000 до км 20+624.75 и път II-13 - Граница Враца - Кнежа от км. 67+300 до км. 72+194
Обща стойност на проекта:
13 048 145,69 лв.
ЕС:
11 090 923,84 лв.
Държавен бюджет:
1 957 221,85 лв.
Собствен принос:
0,00 лв.
Гаранционен срок:
31.12.2016 г.
Статус на проекта:
Приключен

Участък Тип път От км До км Общо км
Път III-3002 - Българене - Стежерово - Божурлук Третокласен път 0,000 20,625 20,625
Път II-13 - Граница Враца - Кнежа Второкласен път 67,300 72,194 4,894

Тип дейност Договор № Дата на договора Наименование Продъл жителност Дата на стартиране Дата на приключване Изпълнител Стойност с ДДС Платено
СМР РД-33-18 16.08.2012 г. Лот 34 Строителство на обект "Път III- 3002 Българене - Стежерово - Божорлук от км 0+000 до км 20+624.75 и път II-13 - Граница Враца - Кнежа от км. 67+300 до км. 72+194" 90 календарни дни 17.09.2012 г. 08.07.2013 г. "Пътни строежи-Велико Търново" АД 12 709 633,80 лв. 12 511 466,56 лв.
Строителен надзор РД-36-22 28.08.2012 г. Лот 34 Строителен надзор на обект "Път III- 3002 Българене - Стежерово - Божорлук от км 0+000 до км 20+624.75 и път II-13 - Граница Враца - Кнежа от км. 67+300 до км. 72+194" 17.09.2012 г. 15.07.2013 г. "ТРИ-ЕС" ЕООД 384 132,00 лв. 384 132,00 лв.

Обществена поръчка № Предмет Дата на стартиране Тип Вид Статус
00044-2012-0004 Избор на изпълнител за строителството на 7 /седем/ обекта от четвърти етап на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г. 20.01.2012 г. Строителство Открита процедура Възложена
00044-2012-0006 ”Избор на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на рехабилитация на седем обекта от четвърти етап на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г. ” Обособена позиция 1 – Лот 32 „Рехабилитация и реконструкция на път ІІІ-7002-Венец-Борци-Ясенково от км 0+000 до км 10+ 600, с обща дължина 10.600 км, област Шумен; Обособена позиция 2 – Лот 33 Рехабилитация и реконструкция на път ІІI-1801-о.п. София-кв. Суходол-Мало Бучино-Голямо Бучино-гр. Перник/кв.Мошево/от км 0+00 до км 4+474.04 и от км 4+976.74 до км 18+264.50, с обща дължина 17.762 км област София, област Перник; Обособена позиция 3 – Лот 34 Рехабилитация и реконструкция на път III-3002-(І-3)-Българене - Стежерово - Божурлук от км 0+000 до км 20+624.75 и път ІІ-13-Граница Враца - Кнежа от км 67+300 до км 72+194, с обща дължина 25,519 област Плевен; Обособена позиция 4 – Лот 35 Рехабилитация и реконструкция на път III-306-Луковит - Червен бряг- Кнежа от км 0+000 до км 9+715 и от км 19+207 до км 35+946, с обща дължина 26.454 , област Плевен,област Ловеч; Обособена позиция 5 – Лот 37 Рехабилитация и реконструкция на път ІІІ-121-Иново - Градец - Шишенци - Бойница - Кула от км 31+851 до км 50+253 , с обща дължина 18.402 , област Видин; Обособена позиция 6 – Лот 38 Рехабилитация и реконструкция на път ІІ-56-(І-8)-Брезово - Раковски от км 71+600 до км 83+511.60 и от км 85+060 до км 90+327.652, с обща дължина 17.179 ,област Пловдив; Обособена позиция 7 – Лот 39 Рехабилитация и реконструкция на път II-63 -Перник - Стрезимировци от км 43+300 до км 52+594.89, с обща дължина 9.295, област Перник. 20.01.2012 г. Консултантска услуга Открита процедура Възложена