Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето Бъдеще
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

1СРИП 2Етап II 3Лот 28

Проект №:
Лот 28
Наименование:
Рехабилитация на път ІІІ-591 Крумовград - яз. Студен кладенец от км 0+000 до км 24+860
Обща стойност на проекта:
12 068 438,76 лв.
ЕС:
10 258 172,95 лв.
Държавен бюджет:
1 810 265,81 лв.
Собствен принос:
0,00 лв.
Гаранционен срок:
06.04.2018 г.
Статус на проекта:
Приключен

Участък Тип път От км До км Общо км
Път ІІІ-591 Крумовград - яз.Студен кладенец Третокласен път 0,000 24,860 24,860

Тип дейност Договор № Дата на договора Наименование Продъл жителност Дата на стартиране Дата на приключване Изпълнител Стойност с ДДС Платено
СМР РД-33-29 13.10.2011 г. Лот 28 Строителство на обект "Рехабилитация на път ІІІ-591 Крумовград - яз. Студен кладенец от км 0+000 до км 24+860, Област Кърджали" 8 месеца 02.11.2011 г. 12.10.2012 г. "Пътно Строителна Компания ЕС БИ ЕС" АД 11 939 432,64 лв. 11 937 637,49 лв.
Строителен надзор РД-36-24 13.10.2011 г. Лот 28 Строителен надзор на обект "Рехабилитация на път ІІІ-591 Крумовград - яз. Студен кладенец от км 0+000 до км 24+860, Област Кърджали" ДЗЗД "Обединение Трансеко" 107 916,00 лв. 107 916,00 лв.
СМР РД-33-20 21.08.2012 г. Лот 28 Строителство на обект "Рехабилитация на път ІІІ-591 Крумовград - яз. Студен кладенец от км 0+000 до км 24+860, Област Кърджали" "Пътно Строителна Компания ЕС БИ ЕС" АД 514 566,00 лв. 514 566,00 лв.

Обществена поръчка № Предмет Дата на стартиране Тип Вид Статус
00044-2010-0177 "Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001-028 "Лот 28: Рехабилитация на път IІІ-591 Крумовград – яз. Студен кладенец от км 0+000 до км 24+860, с дължина 24.860 км, област Кърджали" 30.12.2010 г. Строителство Открита процедура Приключена
00044-2011-0006 "Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001-028 "Лот 28: Рехабилитация на път IІІ-591 Крумовград – яз. Студен кладенец от км 0+000 до км 24+860, с дължина 24.860 км, област Кърджали" 14.01.2011 г. Консултантска услуга Открита процедура Приключена