Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето Бъдеще
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

1СРИП 2Етап VI 3Лот 60

Проект №:
Лот 60
Наименование:
Рехабилитация на път III-7602 Граница с ОПУ Хасково - Г.Манастир - Крумово - Инзово - Роза, участък район Миладиновци - Роза от км 23+915 до км 39+800, област Ямбол
Обща стойност на проекта:
8 068 048,15 лв.
ЕС:
6 857 840,93 лв.
Държавен бюджет:
1 210 207,22 лв.
Собствен принос:
0,00 лв.
Гаранционен срок:
16.07.2018 г.
Статус на проекта:
В изпълнение

Участък Тип път От км До км Общо км
път III-7602 Граница с ОПУ Хасково - Г.Манастир - Крумово - Инзово - Роза Третокласен път 23,915 39,800 15,885

Тип дейност Договор № Дата на договора Наименование Продъл жителност Дата на стартиране Дата на приключване Изпълнител Стойност с ДДС Платено
СМР РД 33-26 03.12.2013 г. Рехабилитация на път III-7602 Граница с ОПУ Хасково - Г.Манастир - Крумово - Инзово - Роза, участък район Миладиновци - Роза от км 23+915 до км 39+800, област Ямбол 68 календарни дни 12.12.2013 г. Обединение "Трейс Ямбол" 7 823 801,75 лв. 7 777 244,47 лв.
Строителен надзор РД-36-22 11.12.2013 г. Договор за консултантска услуга във връзка със строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/049 Лот 60 Рехабилитация и реконструкция на път III–7602 „Р-н I-5 Граница с ОПУ Хасково – Г. Манастир – Крумово – Инзово – Роза от км 8+600 до км 39+800 - участък „Р-н Миладиновци – Роза“ от км 23+915 до км 39+800, област Ямбол, с обща дължина 15,885 км до въвеждане на строежа в експлоатация 11.12.2013 г. ДЗЗД "Хидроконсулт" 86 822,40 лв. 86 822,40 лв.

Обществена поръчка № Предмет Дата на стартиране Тип Вид Статус
00044-2013-0064 „Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/049 Лот 60 Рехабилитация и реконструкция на път III–7602 „Р-н I-5 Граница с ОПУ Хасково – Г. Манастир – Крумово – Инзово – Роза от км 8+600 до км 39+800 - участък „Р-н Миладиновци – Роза“ от км 23+915 до км 39+800, област Ямбол, с обща дължина 15,885 км“ 11.06.2013 г. Строителство Открита процедура Възложена
00044-2013-0065 „Избор на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/049 Лот 60 Рехабилитация и реконструкция на път III–7602 „Р-н I-5 Граница с ОПУ Хасково – Г. Манастир – Крумово – Инзово – Роза от км 8+600 до км 39+800 - участък „Р-н Миладиновци – Роза“ от км 23+915 до км 39+800, област Ямбол, с обща дължина 15,885 км“ 14.06.2013 г. Консултантска услуга Открита процедура Възложена