Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето Бъдеще
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

1СРИП 2Етап VII 3Лот 64

Проект №:
Лот 64
Наименование:
Рехабилитация на път III-2702 /II-27/ "Владимирово - о.п. Добрич - Одринци - Ведрина - п.к. Гара Оборище - Ген. Киселово - Вълчи дол - Щипско - Суворово" от км 17+840 до км 24+340, облас Варна
Обща стойност на проекта:
3 926 051,25 лв.
ЕС:
3 337 143,56 лв.
Държавен бюджет:
588 907,69 лв.
Собствен принос:
Гаранционен срок:
Статус на проекта:
Приключен

Участък Тип път От км До км Общо км
Владимирово - о.п. Добрич - Одринци - Ведрина - п.к. Гара Оборище - Ген. Киселово - Вълчи дол - Щипско - Суворово Третокласен път 17,840 24,340 6,500

Тип дейност Договор № Дата на договора Наименование Продъл жителност Дата на стартиране Дата на приключване Изпълнител Стойност с ДДС Платено
Строителен надзор 2 23.11.2010 г. Строителен надзор на обект:"Рехабилитация на път III-2702/II-27/ - Владимирово - о.п. Добрич - Одринци - Ведрина - п.к. Гара Оборище - Генерал Киселово - Вълчи дол - Щипско - Суворово, участък от км 17+840 до км 24+300" 23.11.2010 г. "ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ" ООД 48 284,32 лв. 45 075,94 лв.
СМР 1 23.11.2010 г. Строително-монтажни и ремонтни работи на обект:"Рехабилитация на път III-2702/II-27/ - Владимирово - о.п. Добрич - Одринци - Ведрина - п.к. Гара Оборище - Генерал Киселово - Вълчи дол - Щипско - Суворово, участък от км 17+840 до км 24+300" 10 месеца 23.11.2010 г. "Инжстройинженеринг ЕООД" Варна 4 598 506,18 лв. 4 292 946,80 лв.