Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето Бъдеще
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

1СРИП 2Етап VIII 3Лот 66

Проект №:
Лот 66
Наименование:
Рехабилитация на път III-2008 Девня – кв. Повеляново – Езерово – Варна от км 16+420 до км 23+200
Обща стойност на проекта:
4 484 221,13 лв.
ЕС:
3 811 587,96 лв.
Държавен бюджет:
672 633,17 лв.
Собствен принос:
0,00 лв.
Гаранционен срок:
Статус на проекта:
Приключен

Участък Тип път От км До км Общо км
път III-2008 Девня – кв. Повеляново – Езерово – Варна Третокласен път 16,900 23,200 6,300

Тип дейност Договор № Дата на договора Наименование Продъл жителност Дата на стартиране Дата на приключване Изпълнител Стойност с ДДС Платено
СМР У-21 03.12.2012 г. Лот 66 Консултантски услуги за строителен надзор на обект "Рехабилитация на път ІІІ-2008 "Девня - кв. Повеляново - Езерово - Варна" от км 16+900 до км 23+200 до подписване на акт обр.16 19.04.2013 г. 12.12.2013 г. "ПЪТИНВЕСТИНЖЕНЕРИНГ" АД 29 864,40 лв. 26 877,96 лв.
Строителен надзор У-21 03.12.2012 г. Лот 66 Консултантски услуги за строителен надзор на обект "Рехабилитация на път ІІІ-2008 "Девня - кв. Повеляново - Езерово - Варна" от км 16+900 до км 23+200 до подписване на акт обр.16 19.04.2013 г. 12.12.2013 г. "ПЪТИНВЕСТИНЖЕНЕРИНГ" АД 29 864,40 лв. 26 877,96 лв.
СМР РД-37-5 14.09.2012 г. Лот 66 Изпълнение на СМР на път ІІІ-2008 "Девня - кв.Повеляново - Езерово - Варна 9 месеца 19.04.2013 г. 12.12.2013 г. "Пътища и мостове" ЕООД 5 381 256,99 лв. 5 025 786,43 лв.
СМР У-15 04.07.2012 г. Лот 66 -Авторски надзор при изпълнение на обект Рехабилитация на път ІІІ-2008 "Девня - кв. Повеляново - Езерово - Варна" от км 16+900 до км 23+200 до завършване на строителството 04.07.2012 г. 12.12.2013 г. Пътпроект ЕООД 6 000,00 лв. 6 000,00 лв.
Строителен надзор У-15 04.07.2012 г. Лот 66 -Авторски надзор при изпълнение на обект Рехабилитация на път ІІІ-2008 "Девня - кв. Повеляново - Езерово - Варна" от км 16+900 до км 23+200 до завършване на строителството 04.07.2012 г. 12.12.2013 г. Пътпроект ЕООД 6 000,00 лв. 6 000,00 лв.