Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето Бъдеще
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

1СРИП 2Етап VIII 3Лот 70

Проект №:
Лот 70
Наименование:
Северна скоростна тангента от км 0+000 до км 16+540
Обща стойност на проекта:
220 104 260,95 лв.
ЕС:
187 088 621,81 лв.
Държавен бюджет:
35 249 517,60 лв.
Собствен принос:
0,00 лв.
Гаранционен срок:
01.11.2020 г.
Статус на проекта:
В изпълнение

Участък Тип път От км До км Общо км
северна скоростна тангента Автомагистрала 0,000 16,540 16,540

Тип дейност Договор № Дата на договора Наименование Продъл жителност Дата на стартиране Дата на приключване Изпълнител Стойност с ДДС Платено
СМР РД-33-3 17.02.2014 г. Определяне на изпълнител за проектиране и строителството на обект Северна скоростна тангента от км 0+000 до км 16+540 15 месеца 12.02.2014 г. Консорциум "ХПВС-ССТ" 179 999 998,80 лв. 90 990 031,35 лв.
Строителен надзор РД-36-3 17.02.2014 г. Определяне на изпълнител на консултатска услуга във връзка с проектиране и строителството на обект Северна скоростна тангента от км 0+000 до км 16+540 17.02.2014 г. ДЗЗД "СЖС ТЕХНОС-СЖС БЪЛГАРИЯ" 882 000,00 лв. 0,00 лв.