Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето Бъдеще
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

1СРИП 2Етап VII 3Лот 63

Проект №:
Лот 63
Наименование:
Рехабилитация и реконструкция на път II-27 "I-2/о.п. Шумен-девня/ - Нови Пазар-Владимирово-о.п. Добрич-Балчик-пристанище Балчик" от км 25+000 до км 32+700
Обща стойност на проекта:
5 867 866,25 лв.
ЕС:
4 987 686,31 лв.
Държавен бюджет:
880 179,94 лв.
Собствен принос:
Гаранционен срок:
Статус на проекта:
Приключен

Участък Тип път От км До км Общо км
път II-27 I-2/о.п. Шумен-девня/ - Нови Пазар-Владимирово-о.п. Добрич-Балчик-пристанище Балчик Второкласен път 25,000 32,700 7,700

Тип дейност Договор № Дата на договора Наименование Продъл жителност Дата на стартиране Дата на приключване Изпълнител Стойност с ДДС Платено
Строителен надзор РД-37-2.1 20.04.2011 г. Упражняване на строителен надзор на обект:Лот 63 Рехабилитация и реконструкция на път II–27 „I-2 /о.п. Шумен-Девня/ - Нови Пазар-Владимирово-о.п. Добрич-Балчик-пристанище Балчик“ от км 25+000 до км 32+700, област Варна 07.07.2011 г. "Трафикконсулт БГ" ЕООД 71 661,35 лв. 71 071,18 лв.
СМР РД-37-2 20.04.2011 г. Извършване на строително-монтажни работи на обект:Лот 63 Рехабилитация и реконструкция на път II–27 „I-2 /о.п. Шумен-Девня/ - Нови Пазар-Владимирово-о.п. Добрич-Балчик-пристанище Балчик“ от км 25+000 до км 32+700, област Варна 12 месеца 07.06.2011 г. 20.06.2012 г. "Хидрострой" АД 6 479 326,52 лв. 6 425 965,15 лв.

Обществена поръчка № Предмет Дата на стартиране Тип Вид Статус
00044-2008-0078 „Избор на изпълнител /и/ на строителство на обект:“„Рехабилитация на път ІІ-27 “І-2 - /о.п. Шумен-Девня/-Нови пазар – Владимирово–о.п.Добрич–Балчик-пристанище Балчик”от км 25+000 до км 32+700” 09.07.2008 г. Строителство Открита процедура Възложена