Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето Бъдеще
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

1СРИП 2Етап VIII 3Лот 65

Проект №:
Лот 65
Наименование:
Рехабилитация на път III-705 Сунгурларе – Мъдрино от км 12+360 до км 24+500“
Обща стойност на проекта:
2 100 151,54 лв.
ЕС:
1 785 128,81 лв.
Държавен бюджет:
315 022,73 лв.
Собствен принос:
Гаранционен срок:
Статус на проекта:
Приключен

Участък Тип път От км До км Общо км
Път III-705 Сунгурларе – Мъдрино Третокласен път 12,360 24,500 12,140

Тип дейност Договор № Дата на договора Наименование Продъл жителност Дата на стартиране Дата на приключване Изпълнител Стойност с ДДС Платено
СМР 13 24.06.2011 г. Лот 65 Строителство на обект :Рехабилитация и реконструкция на път III-705 Сунгурларе- Мъдрино от км 12+360 до км 24+500" , Област Бургас. 18 месеца 24.06.2011 г. 01.11.2013 г. ПЪТСТРОЙ КАРНОБАТ - КОНСОРЦИУМ 2 586 352,16 лв. 2 266 382,64 лв.
Строителен надзор 17 10.08.2011 г. Лот 65 Строителен надзор на обект ' Рехабилитация и реконструкция на път III-705 Сунгурларе- Мъдрино от км 12+360 до км 24+500" , Област Бургас. 18 месеца 10.08.2011 г. 01.11.2013 г. "Трансконсулт - БГ" ООД 50 400,00 лв. 50 400,00 лв.