Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето Бъдеще
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

1СРИП 2Етап IX 3Лот 89

Проект №:
Лот 89
Наименование:
Рехабилитация на път ІІІ-5006 "Габрово - Узана", участък от км 2+100 до км 2+707 и участък от км 3+094 до км 4+385
Обща стойност на проекта:
1 304 989,39 лв.
ЕС:
1 109 240,98 лв.
Държавен бюджет:
195 748,41 лв.
Собствен принос:
Гаранционен срок:
Статус на проекта:
В разработка