Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето Бъдеще
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

1СРИП 2Етап X 3Лот 85

Проект №:
Лот 85
Наименование:
Рехабилитация и реконструкция на път ІІІ-514 "Камен-Драганово" от км 5+000 до км 16+000 и от км 16+000 до км 25+157, с обща дължина 20.157, област Велико Търново
Обща стойност на проекта:
11 631 440,39 лв.
ЕС:
8 999 660,49 лв.
Държавен бюджет:
1 588 175,38 лв.
Собствен принос:
1 043 604,52 лв.
Гаранционен срок:
Статус на проекта:
В изпълнение

Тип дейност Договор № Дата на договора Наименование Продъл жителност Дата на стартиране Дата на приключване Изпълнител Стойност с ДДС Платено
СМР РД-33-15/14.08.2015 14.08.2015 г. /Строителство на Лот 85 Рехабилитация и реконструкция на път III-514 "Камен-Драганово" от км 5+000 до км 16+000 и от км 16+000 до км 25+157, с обща дължина 20,157 км, област Велико Търново 90 календарни дни 14.08.2015 г. "Пътни строежи-Велико Търново" АД 11 328 400,39 лв. 1 029 854,58 лв.
Строителен надзор РД-36-17 18.08.2015 г. „Лот 85 Рехабилитация и реконструкция на път III-514 Камен - Драганово от км 5+000 до км 16+000 и от км 16+000 до км 25+157, с обща дължина 20.157 км, област Велико Търново” до въвеждане на строежа в експлоатация 09.09.2015 г. "Пътконсулт 2000" ЕООД 233 640,00 лв. 0,00 лв.

Обществена поръчка № Предмет Дата на стартиране Тип Вид Статус
00044-2014-0097 „Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001 „Лот 85 Рехабилитация и реконструкция на път III-514 Камен - Драганово от км 5+000 до км 16+000 и от км 16+000 до км 25+157, с обща дължина 20.157 км, област Велико Търново” 30.06.2014 г. Строителство Открита процедура Възложена