Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето Бъдеще
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

1СРИП 2Етап IX

Проект № Наименование Етап на СРИП Договор за БФП №
Лот 89 Рехабилитация на път ІІІ-5006 "Габрово - Узана", участък от км 2+100 до км 2+707 и участък от км 3+094 до км 4+385 Етап IX BG161PO001/2.1-01/2007/001-057