Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето Бъдеще
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

1СРИП 2Етап X

Проект № Наименование Етап на СРИП Договор за БФП №
Лот 85 Рехабилитация и реконструкция на път ІІІ-514 "Камен-Драганово" от км 5+000 до км 16+000 и от км 16+000 до км 25+157, с обща дължина 20.157, област Велико Търново Етап X BG161PO001/2.1-01/2007/001- 058