Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето Бъдеще
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

1СРИП 2Етап V

Проект № Наименование Етап на СРИП Договор за БФП №
Лот 51 Рехабилитация на републикански път III-302 Драгомирово - Царевец от км 10+000 до км 27+460 Етап V BG161PO001/2.1-01/2007/001/046
Лот 54 Рехабилитация на път III-202 Граница Русе - Опака от км 38+365 до км 52+553, област Търговище Етап V BG161PO001/2.1-01/2007/001/047
Лот 59 Рехабилитация на път ІІІ-7602 Граница с ОПУ Хасково - Г. Манастир - Крумово - Инзово - Роза от км 8+600 до км 13+600 и от км 14+300 до км 23+915, област Ямбол Етап V BG161PO001/2.1-01/2007/001-048