Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето Бъдеще
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

1СРИП 2Етап VI

Проект № Наименование Етап на СРИП Договор за БФП №
Лот 47 Рехабилитация и реконструкция на път ІІ-13 Граница Монтана-Криводол-Девене-Борован от км 10+060 до км 16+ 900 и от км 31+300 до км 43+486, област Враца, с обща дължина 19,026 км Етап VI BG161PO001/2.1-01/2007/001-050
Лот 60 Рехабилитация на път III-7602 Граница с ОПУ Хасково - Г.Манастир - Крумово - Инзово - Роза, участък район Миладиновци - Роза от км 23+915 до км 39+800, област Ямбол Етап VI BG161PO001/2.1-01/2007/001-049