Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето Бъдеще
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

1СРИП 2Етап VII

Проект № Наименование Етап на СРИП Договор за БФП №
Лот 63 Рехабилитация и реконструкция на път II-27 "I-2/о.п. Шумен-девня/ - Нови Пазар-Владимирово-о.п. Добрич-Балчик-пристанище Балчик" от км 25+000 до км 32+700 Етап VII BG161PO001/2.1-01/2007/001/052
Лот 64 Рехабилитация на път III-2702 /II-27/ "Владимирово - о.п. Добрич - Одринци - Ведрина - п.к. Гара Оборище - Ген. Киселово - Вълчи дол - Щипско - Суворово" от км 17+840 до км 24+340, облас Варна Етап VII BG161PO001/2.1-01/2007/001/051