Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето Бъдеще
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

1СРИП 2Етап VIII

Проект № Наименование Етап на СРИП Договор за БФП №
Лот 65 Рехабилитация на път III-705 Сунгурларе – Мъдрино от км 12+360 до км 24+500“ Етап VIII BG161PO001/2.1-01/2007/001/053
Лот 66 Рехабилитация на път III-2008 Девня – кв. Повеляново – Езерово – Варна от км 16+420 до км 23+200 Етап VIII BG161PO001/2.1 -01/2007/001/054
Лот 67 Рехабилитация на път III-9004 Варна – Белослав – Разделна – Падина – Житница - /Провадия – Дългопол/ от км 1+300 до км 17+250 Етап VIII
Лот 68 Рехабилитация на път III-7301 Арковна – Партизани от км 27+700 до км 32+290 Етап VIII
Лот 69 Рехабилитация на път ІІІ-7003 ”Пристое-Каолиново-Лятно-Долина-Златна нива-Царев брод от км 4+988 до км 13+040 и от км 20+122 до км 33+863 и път ІІІ-7005 ”с.Тъкач –с.Изгрев-гр.Каолиново-с.Т.Икономово” от км 0+000 до км 16+646 Етап VIII
Лот 70 Северна скоростна тангента от км 0+000 до км 16+540 Етап VIII BG161PO001/2.1-01/2007/001/056