ОП Ид.No
1012
Обект на поръчката
26.03.2018 11:07:02
Строителство
Предмет на поръчката
26.03.2018 11:07:02
„Определяне на изпълнител за допълнително проектиране и строителство на обект: Път I-1 (E-79) „Мездра – Ботевград“ Лот 2 от км 161+367 до км 174+800“
Ред за провеждане
26.03.2018 11:07:02
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
26.03.2018 11:07:02
Открита процедура по ЗОП
Становище от АОП
23.04.2018 13:53:24
М59 от 20.04.2018
Решение за откриване на процедурата
26.03.2018 11:07:02
24 от 22.03.2018
837276/22.03.2018 г.
26.03.2018 11:07:02
0.28 MB
Обявление/Публична покана
26.03.2018 11:07:02
от 22.03.2018
837287/22.03.2018 г.
26.03.2018 11:07:02
0.25 MB
Документация
26.03.2018 11:07:02
 
Разяснения по документация за участие
26.03.2018 11:07:02
 
Номер на преписка в АОП
26.03.2018 11:07:02
00044-2018-0019
Разяснения по документация за участие
18.05.2018 15:54:29
До всички заинтересовани лица: С настоящето Ви уведомяваме, че на 18.05.2018 г. е подадена жалба до Комисията за защита на конкуренцията, с която се иска временна мярка "спиране на процедурата". Предвид настъпилото обстоятелство и на основание чл. 203, ал. 3 от ЗОП всички действия по процедурата спират до влизане в сила на: 1. определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или 2. решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.
Решение за прекратяване
16.07.2018 16:23:28
96 от 16.07.2018