ОП Ид.No
1062
Обект на поръчката
21.05.2018 13:24:56
Услуга
Предмет на поръчката
21.05.2018 13:24:56
Осъществяване на физическа, денонощна, невъоръжена охрана и охрана със СОТ на имоти-държавна собственост, стопанисвани от АПИ-ОПУ Сливен.
Ред за провеждане
21.05.2018 13:24:56
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
21.05.2018 13:24:56
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
21.05.2018 13:24:56
РД-20-1 от 18.05.2018
21.05.2018 14:08:16
0.29 MB
Обявление/Публична покана
21.05.2018 13:24:56
 
21.05.2018 14:08:16
0.54 MB
Документация
21.05.2018 13:24:56
 
21.05.2018 13:24:56
0.1 MB
21.05.2018 13:24:56
0.1 MB
21.05.2018 13:24:56
0.1 MB
Номер на преписка в АОП
21.05.2018 13:24:56
00044-2018-0039
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
21.05.2018 13:24:56
 
 
Договор No.24-00-85/22.04.2019
Обособена позиция
04.09.2018 16:05:17
1
Предмет на договора
04.09.2018 16:05:17
Осъществяване на физическа, денонощна, невъоръжена охрана и охрана със СОТ на имоти-държавна собственост, стопанисвани от АПИ-ОПУ Сливен.
Договор тип
04.09.2018 16:05:17
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
04.09.2018 16:05:17
24-00-85 от 22.04.2019
04.09.2018 16:05:17
1.55 MB
04.09.2018 16:05:17
0.11 MB
Допълнително споразумение
22.04.2019 11:34:23
24-00-85 от 22.04.2019
Споразумение №1
Стойност на договора
04.09.2018 16:05:17
, 249 777.60, 20.00, 299 733.12
Срок за изпълнение
04.09.2018 16:05:17
30.08.2021
Изпълнител
04.09.2018 16:05:17
Саламандър ООД гр Казанлък
Състояние на договора
04.09.2018 16:05:17
В изпълнение
Гаранции
Плащания