ОП Ид.No
1074
Обект на поръчката
08.06.2018 10:13:00
Услуга
Предмет на поръчката
08.06.2018 10:13:00
Осъществяване на охрана чрез СОТ, видеонаблюдение и жива, невъоръжена денонощна охрана на имоти - държавна собственост, стопанисвани от ОПУ - Смолян
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
охранителни услуги
1 Осъществяване на охрана чрез СОТ, видеонаблюдение и жива, невъоръжена денонощна охрана на имоти - държавна собственост, стопанисвани от ОПУ - Смолян
Ред за провеждане
08.06.2018 10:13:00
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
08.06.2018 10:13:00
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
08.06.2018 10:13:00
1 от 05.06.2018
Обявление/Публична покана
08.06.2018 10:13:00
изх.№24-00-198/05.06.2018 от 05.06.2018
Документация
08.06.2018 10:13:00
Документация за участие в открита за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОХРАНА ЧРЕЗ СОТ, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ И ЖИВА, НЕВЪОРЪЖЕНА ДЕНОНОЩНА ОХРАНА НА ИМОТИ – ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, СТОПАНИСВАНИ ОТ ОПУ – СМОЛЯН“
Номер на преписка в АОП
08.06.2018 10:13:00
00044-2018-0047
Срок за получаване на офертите
08.06.2018 10:13:00
16.07.2018 12:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
08.06.2018 10:13:00
от 20.07.2018
Протоколи № 1 и № 2
Решение за класиране
09.08.2018 16:16:11
от 08.08.2018
Решение № 2 за класиране и избор на изпълнител на поръчката
 
Договор No.Договор за охрана/17.09.2018
Предмет на договора
21.09.2018 12:38:12
охранителни услуги
Договор тип
21.09.2018 12:38:12
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
21.09.2018 12:38:12
Договор за охрана от 17.09.2018
Стойност на договора
21.09.2018 12:38:12
BGN, 185 141.60, 20.00, 222 169.92
Срок за изпълнение
21.09.2018 12:38:12
 
2 години, считано от 15.10.2018 г.
Изпълнител
21.09.2018 12:38:12
Саламандър-АСО ООД, гр.Перник