ОП Ид.No
1098
Обект на поръчката
27.08.2018 10:51:47
Услуга
Предмет на поръчката
27.08.2018 10:51:47
Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на 2 /два/ обекта – Лот 29 и Лот 30 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 по 2 (две) обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Лот 29 Път ІІІ-208 Провадия - Дъскотна от км 49+184 до км 65+933, с обща дължина 16.749 км, области Бургас, Варна; Обособена позиция № 2 – Лот 30 Път ІІІ-208 Дъскотна - Айтос от км 65+933 до км 82+749 , с обща дължина 16.816 км, област Бургас;
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция № 1 – Лот 29 Път ІІІ-208 Провадия - Дъскотна от км 49+184 до км 65+933, с обща дължина 16.749 км, области Бургас, Варна;
2 Обособена позиция № 2 – Лот 30 Път ІІІ-208 Дъскотна - Айтос от км 65+933 до км 82+749 , с обща дължина 16.816 км, област Бургас;
Ред за провеждане
27.08.2018 10:51:47
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
27.08.2018 10:51:47
Открита процедура по ЗОП
Становище от АОП
07.09.2018 09:33:36
Осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП - КСИ-136 от 05.09.2018
07.09.2018 09:33:36
0.09 MB
07.09.2018 09:33:36
0.1 MB
Решение за откриване на процедурата
27.08.2018 10:51:47
121 от 23.08.2018
864229/23.08.2018
27.08.2018 10:51:47
0.25 MB
Обявление/Публична покана
27.08.2018 10:51:47
от 23.08.2018
864233/23.08.2018
27.08.2018 10:51:47
0.22 MB
Документация
27.08.2018 10:51:47
 
28.08.2018 10:17:52
0.31 MB
28.08.2018 10:17:52
350.38 MB
Номер на преписка в АОП
27.08.2018 10:51:47
00044-2018-0078
Срок за получаване на офертите
27.08.2018 10:51:47
04.10.2018 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
27.08.2018 10:51:47
 
14.01.2019 14:38:35
1.32 MB