ОП Ид.No
1128
Обект на поръчката
22.11.2018 11:00:04
Строителство
Предмет на поръчката
22.11.2018 11:00:04
„Определяне на изпълнител за строителството на 2 /два/ обекта – Лот 29 и Лот 30 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020. Обособена позиция № 1: „Лот 29 Път ІІІ-208 Провадия – Дъскотна от км 49+184 до км 65+933, с обща дължина 16.749 км, области Бургас, Варна”; Обособена позиция № 2: „Лот 30 Път ІІІ-208 „Дъскотна – Айтос от км 65+933 до км 82+749, с обща дължина 16.816 км, област Бургас”;
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция № 1: „Лот 29 Път ІІІ-208 Провадия – Дъскотна от км 49+184 до км 65+933, с обща дължина 16.749 км, области Бургас, Варна”;
2 Обособена позиция № 2: „Лот 30 Път ІІІ-208 „Дъскотна – Айтос от км 65+933 до км 82+749, с обща дължина 16.816 км, област Бургас”;
Ред за провеждане
22.11.2018 11:00:04
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
22.11.2018 11:00:04
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
22.11.2018 11:00:04
175 от 20.11.2018
879404/20.11.2018 г.
22.11.2018 11:00:04
0.19 MB
Обявление/Публична покана
22.11.2018 11:00:04
от 20.11.2018
879406/20.11.2018 г.
22.11.2018 11:00:04
0.22 MB
Документация
22.11.2018 11:00:04
 
22.11.2018 11:00:04
23.27 MB
22.11.2018 11:00:04
0.04 MB
22.11.2018 11:00:04
197.02 MB
22.11.2018 11:00:04
134.81 MB
Разяснения по документация за участие
22.11.2018 11:00:04
 
03.12.2018 16:58:18
0.09 MB
Номер на преписка в АОП
22.11.2018 11:00:04
00044-2018-0111
Срок за получаване на офертите
22.11.2018 11:00:04
28.01.2019 17:30
Решение за промяна
07.12.2018 13:09:47
881630/04.12.2018 г. - 184 от 03.12.2018
Променена Документация
07.12.2018 13:09:47
 
Разяснения по документация за участие
29.01.2019 12:33:37
Съобщение до всички заинтересовани лица за промяна датата на отваряне на постъпилите оферти в процедурата: Отварянето на офертите ще се извърши на 08.02.2019 г. от 15:00 ч. в сградата на Агенция "Пътна инфраструктура"
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
22.11.2018 11:00:04