ОП Ид.No
1133
Обект на поръчката
19.12.2018 12:29:30
Услуга
Предмет на поръчката
19.12.2018 12:29:30
Oпределяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка строителството на 6 /шест/ обекта – Лот 31, Лот 32, Лот 33, Лот 34, Лот 35 и Лот 36 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 по обособени позиции:
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция 1 – „Лот 31 Път II-53 Поликраище - Елена - Сливен от км 34+400 до км 46+290 и от км 72+200 до км 87+301, с обща дължина 26,991 км, области Сливен и В. Търново“;
2 Обособена позиция 2 – „Лот 32 Път II-23 Русе – Кубрат от км 0+030 до км 21+550, с обща дължина 21,520 км, област Русе“;
3 Обособена позиция 3 – „Лот 33 Път II-23 Русе – Кубрат от км 21+550 до км 46+771, с обща дължина 25,221 км , области Русе и Разград“
4 Обособена позиция 4 – „Лот 34 Път III-559 Полски градец– Тополовград – с.Устрем от км 4+500 до км 23+520 и от км 35+060 до км 39+450, с обща дължина 23,410 км, област Хасково“;
5 Обособена позиция 5 – „Лот 35 Път III-2077 Каблешково – Межден от км 11+000 до км 20+564.83, с обща дължина 9,565 км, област Силистра“
6 Обособена позиция 6 – „Лот 36 Път III-9004 Варна - Белослав - Разделна - Падина - Житница от км 18+212 до км 21+176 от км 24+169 до км 25+604 и от км 27+400 до км 41+839, с обща дължина 18.838 км, област Варна“
Ред за провеждане
19.12.2018 12:29:30
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
19.12.2018 12:29:30
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
19.12.2018 12:29:30
192 от 17.12.2018
884086/17.12.2018 г.
19.12.2018 12:29:30
0.18 MB
Обявление/Публична покана
19.12.2018 12:29:30
от 17.12.2018
884088/17.12.2018 г.
19.12.2018 12:29:30
0.27 MB
Документация
19.12.2018 12:29:30
 
Номер на преписка в АОП
19.12.2018 12:29:30
00044-2018-0121
Срок за получаване на офертите
19.12.2018 12:29:30
31.01.2019 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
19.12.2018 12:29:30
 
15.04.2019 14:20:55
1.09 MB