ОП Ид.No
1153
Обект на поръчката
21.12.2018 10:48:34
Услуга
Предмет на поръчката
21.12.2018 10:48:34
„Изработване на технически проекти за рехабилитация (основен ремонт) на пътни обекти по 5 (пет) обособени позиции“, както следва: • Обособена позиция № 1: Път I-4 Севлиево-Велико Търново-Омуртаг от км 101+550 до км 126+667; • Обособена позиция № 2: Път I-4 Севлиево-Велико Търново-Омуртаг от км 129+667 до км 134+000 и от км 137+967 до км 157+697; • Обособена позиция № 3: Път I-4 Севлиево-Велико Търново-Омуртаг от км 157+697 до км 186+100; • Обособена позиция № 4: Път III-2903 „гр. Генерал Тошево - с. Къпиново – с. Изворово – с. Красен – с. Росица – с. Лозница“ от км 0 +000 до км 11 +770; • Обособена позиция № 5: Път III-2904 „с. Захари Стояново- с. Дуранкулак“ от 0+000 до км 17+772“.
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 • Обособена позиция № 1: Път I-4 Севлиево-Велико Търново-Омуртаг от км 101+550 до км 126+667;
2 • Обособена позиция № 2: Път I-4 Севлиево-Велико Търново-Омуртаг от км 129+667 до км 134+000 и от км 137+967 до км 157+697;
3 • Обособена позиция № 3: Път I-4 Севлиево-Велико Търново-Омуртаг от км 157+697 до км 186+100;
4 • Обособена позиция № 4: Път III-2903 „гр. Генерал Тошево - с. Къпиново – с. Изворово – с. Красен – с. Росица – с. Лозница“ от км 0 +000 до км 11 +770;
5 • Обособена позиция № 5: Път III-2904 „с. Захари Стояново- с. Дуранкулак“ от 0+000 до км 17+772“.
Ред за провеждане
21.12.2018 10:48:34
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
21.12.2018 10:48:34
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
21.12.2018 10:48:34
195 от 18.12.2018
884316/18.12.2018 г.
21.12.2018 10:48:34
0.15 MB
Обявление/Публична покана
21.12.2018 10:48:34
от 18.12.2018
884318/ 18.12.2018 г.
21.12.2018 10:48:34
0.24 MB
Документация
21.12.2018 10:48:34
 
21.12.2018 10:48:34
14.26 MB
21.12.2018 10:48:34
7.6 MB
Разяснения по документация за участие
21.12.2018 10:48:34
 
28.01.2019 16:41:33
0.19 MB
Номер на преписка в АОП
21.12.2018 10:48:34
00044-2018-0124
Срок за получаване на офертите
21.12.2018 10:48:34
04.02.2019 17:30