ОП Ид.No
1156
Обект на поръчката
17.12.2018 17:16:50
Доставка
Предмет на поръчката
17.12.2018 17:16:50
„ДОСТАВКА НА ГАЗЬОЛ ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА АГЕНЦИЯ ''ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
Ред за провеждане
17.12.2018 17:16:50
Договаряне без предварително обявление по ЗОП чл.18 ал.1 т.8
Вид процедура/основание за провеждане
17.12.2018 17:16:50
Договаряне без предварително обявление
Решение за откриване на процедурата
17.12.2018 17:16:50
194 от 17.12.2018
884187/17.12.2018 г.
17.12.2018 17:16:50
0.17 MB
Номер на преписка в АОП
17.12.2018 17:16:50
00044-2018-0123