ОП Ид.No
1195
Обект на поръчката
28.02.2019 10:22:34
Услуга
Предмет на поръчката
28.02.2019 10:22:34
„Определяне на изпълнител за извършване на спасително археологическо проучване по трасето на обект „Обход на гр. Габрово“
Ред за провеждане
28.02.2019 10:22:34
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
28.02.2019 10:22:34
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
28.02.2019 10:22:34
19 от 25.02.2019
896810/25.02.2019 г.
Обявление/Публична покана
28.02.2019 10:22:34
от 25.02.2019
896811/25.02.2019 г.
28.02.2019 10:22:34
0.19 MB
Документация
28.02.2019 10:22:34
 
28.02.2019 10:22:34
0.38 MB
28.02.2019 10:22:34
0.05 MB
28.02.2019 10:22:34
0.11 MB
Разяснения по документация за участие
28.02.2019 10:22:34
 
Номер на преписка в АОП
28.02.2019 10:22:34
00044-2019-0007
Срок за получаване на офертите
28.02.2019 10:22:34
15.04.2019 17:30
Обявление за отваряне на ценови оферти
19.04.2019 16:04:40
53-00-3896 от 19.04.2019
Отваряне на цени на 25.04.2019 г. от 14:00 ч. в зала № 605 в сградата на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
28.02.2019 10:22:34
 
20.05.2019 11:01:17
0.12 MB
20.05.2019 11:01:17
0.06 MB
Решение за определяне на изпълнител
20.05.2019 10:43:06
64 от 20.05.2019
 
Договор No.Д-48/10.06.2019
Обособена позиция
14.06.2019 11:01:41
1
Предмет на договора
14.06.2019 11:01:41
: „Определяне на изпълнител за извършване на спасително археологическо проучване по трасето на обект „Обход на гр. Габрово“
Договор тип
14.06.2019 11:01:41
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
14.06.2019 11:01:41
Д-48 от 10.06.2019
916124/12.06.2019 г.
14.06.2019 11:01:41
0.65 MB
14.06.2019 11:01:41
0.03 MB
14.06.2019 11:01:41
0.24 MB
Стойност на договора
14.06.2019 11:01:41
BGN, 39 998.42, 20.00, 47 998.10
Срок за изпълнение
14.06.2019 11:01:41
 
45 дни
Изпълнител
14.06.2019 11:01:41
НАИМ-БАН