ОП Ид.No
1201
Обект на поръчката
04.01.2019 15:22:16
Услуга
Предмет на поръчката
04.01.2019 15:22:16
„Извършване на консултантски услуги-строителен надзор при изпълнение на обект: Реконструкция на кръстовище при улиците „Орловска“, Търговско шосе“, „Лазурна“ и бул.“Бойката“ в кръгово, община Габрово“.
Ред за провеждане
04.01.2019 15:22:16
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
04.01.2019 15:22:16
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
04.01.2019 15:22:16
2 от 04.01.2019
04.01.2019 16:29:43
6.02 MB
Обявление/Публична покана
04.01.2019 15:22:16
Решение-2 от 04.01.2019
04.01.2019 16:29:43
12.25 MB
Променена Документация
09.01.2019 16:08:04
Допълнение към документация-проект
09.01.2019 16:08:04
7.48 MB
Документация
04.01.2019 15:22:16
Документация и приложения
08.01.2019 10:15:56
20.63 MB
Разяснения по документация за участие
04.01.2019 15:22:16
ЕЕДОП-електронен вариант
09.01.2019 08:36:30
0.09 MB
15.01.2019 16:13:48
1.43 MB
25.02.2019 14:12:20
7.56 MB
Номер на преписка в АОП
04.01.2019 15:22:16
00044-2019-0003
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
04.01.2019 15:22:16
Протокол № 2 от 13.03.2019
Съобщение за отваряне на ценови оферти