ОП Ид.No
1210
Обект на поръчката
01.03.2019 12:33:36
Строителство
Предмет на поръчката
01.03.2019 12:33:36
„ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО – ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН, СТОПАНИСВАНИ ОТ АПИ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 19, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - ОПУ ВИДИН; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 - ОПУ ВРАЦА; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 - ОПУ МОНТАНА; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 - ОПУ ЛОВЕЧ и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 - ОПУ ПЛЕВЕН“
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - ОПУ ВИДИН;
2 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 - ОПУ ВРАЦА;
3 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 - ОПУ МОНТАНА;
4 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 - ОПУ ЛОВЕЧ;
5 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 - ОПУ ПЛЕВЕН;
Ред за провеждане
01.03.2019 12:33:36
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
01.03.2019 12:33:36
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
01.03.2019 12:33:36
22 от 26.02.2019
897359/26.02.2019 г.
01.03.2019 12:33:36
0.23 MB
Обявление/Публична покана
01.03.2019 12:33:36
от 26.02.2019
897363/26.02.2019 г.
01.03.2019 12:33:36
0.27 MB
Документация
01.03.2019 12:33:36
 
Разяснения по документация за участие
01.03.2019 12:33:36
 
Решение за промяна
04.04.2019 10:49:39
905290/ 01.04.2019 г. - 44 от 01.04.2019
Номер на преписка в АОП
01.03.2019 12:33:36
00044-2019-0010
Срок за получаване на офертите
01.03.2019 12:33:36
09.05.2019 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
01.03.2019 12:33:36
 
27.08.2019 17:54:12
1.73 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
08.10.2019 15:25:30
53-00-9959 от 08.10.2019
На 11.10.2019 г. от 14:00 часа, в зала 702 на VII -ми етаж в сградата на Агенция "Пътна инфраструктура"