ОП Ид.No
1214
Обект на поръчката
01.03.2019 12:09:51
Строителство
Предмет на поръчката
01.03.2019 12:09:51
„Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно – възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища по обособени позиции на територията на ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – ОПУ Кърджали; Обособена позиция № 2 – ОПУ Пазарджик; Обособена позиция № 3 – ОПУ Пловдив; Обособена позиция № 4 – ОПУ Смолян; Обособена позиция № 5 – ОПУ Хасково
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция № 1 – ОПУ Кърджали;
2 Обособена позиция № 2 – ОПУ Пазарджик;
3 Обособена позиция № 3 – ОПУ Пловдив;
4 Обособена позиция № 4 – ОПУ Смолян;
5 Обособена позиция № 5 – ОПУ Хасково
Ред за провеждане
01.03.2019 12:09:51
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
01.03.2019 12:09:51
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
01.03.2019 12:09:51
26 от 26.02.2019
897377/26.02.2019 г.
01.03.2019 12:09:51
0.26 MB
Обявление/Публична покана
01.03.2019 12:09:51
от 26.02.2019
897378/26.02.2019 г.
01.03.2019 12:09:51
0.27 MB
Документация
01.03.2019 12:09:51
 
Разяснения по документация за участие
01.03.2019 12:09:51
 
Решение за промяна
04.04.2019 10:42:17
905285/01.04.2019 г. - 47 от 01.04.2019
Номер на преписка в АОП
01.03.2019 12:09:51
00044-2019-0014
Срок за получаване на офертите
01.03.2019 12:09:51
08.05.2019 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
01.03.2019 12:09:51
 
03.07.2019 11:47:05
1.78 MB