ОП Ид.No
1230
Обект на поръчката
13.05.2019 10:45:53
Строителство
Предмет на поръчката
13.05.2019 10:45:53
„Определяне на изпълнител за строителството на 6 /шест/ обекта – Лот 31, Лот 32, Лот 33, Лот 34, Лот 35 и Лот 36 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 по обособени позиции
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция 1 - „Лот 31 Път II-53 Поликраище - Елена - Сливен от км 34+400 до км 46+290 и от км 72+200 до км 87+301, с обща дължина 26,991 км, области Сливен и В. Търново“;
2 Обособена позиция 2 - „Лот 32 Път II-23 Русе - Кубрат от км 0+030 до км 21+550, с обща дължина 21,520 км, област Русе“;
3 Обособена позиция 3 - „Лот 33 Път II-23 Русе - Кубрат от км 21+550 до км 46+771, с обща дължина 25,221 км, области Русе и Разград“;
4 Обособена позиция 4 - „Лот 34 Път III-559 Полски градец – Тополовград – с. Устрем от км 4+500 до км 23+520 и от км 35+060 до км 39+450, с обща дължина 23,410 км, област Хасково“;
5 Обособена позиция 5 - „Лот 35 Път III-2077 Каблешково - Межден от км 11+000 до км 20+564.83, с обща дължина 9,565 км, област Силистра“;
6 Обособена позиция 6 - „Лот 36 Път III-9004 Варна – Белослав – Разделна – Падина – Житница от км 18+212 до км 21+176, от км 24+169 до км 25+604 и от км 27+400 до км 41+839, с обща дължина 18,838 км, област Варна“.
Ред за провеждане
13.05.2019 10:45:53
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
13.05.2019 10:45:53
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
13.05.2019 10:45:53
60 от 08.05.2019
910520/08.05.2019 г.
13.05.2019 10:45:53
0.2 MB
Обявление/Публична покана
13.05.2019 10:45:53
от 08.05.2019
910521/08.05.2019 г.
13.05.2019 10:45:53
0.31 MB
Документация
13.05.2019 10:45:53
 
Разяснения по документация за участие
13.05.2019 10:45:53
 
Номер на преписка в АОП
13.05.2019 10:45:53
00044-2019-0029
Срок за получаване на офертите
13.05.2019 10:45:53
13.06.2019 17:30