ОП Ид.No
1232
Обект на поръчката
30.05.2019 12:09:48
Услуга
Предмет на поръчката
30.05.2019 12:09:48
„Определяне на изпълнител на консултантска услуга при проектиране (изготвяне на технически проект) и строителство на обект Автомагистрала „Струма“ Лот 3.2 с две обособени позиции: - Обособена позиция 1: Лот 3.2.1, участък „Крупник - Кресна“ – ляво платно от км 375+860≡376+000 от Лот 3.1 на АМ „Струма“ до км 389+100 и пътни връзки - Обособена позиция 2: Лот 3.2.2, участък „Крупник - Кресна“ – ляво платно от км 389+100 до км 399+500, обходен път на гр. Кресна – част от дясно платно от км 396+137 (по километража на път І-1 /Е79/) до км 401+691.90 ≡397+000 от Лот 3.3 на АМ „Струма“, включително и пътни връзки“
Източник на финансиране
30.05.2019 12:09:48
 
ОПТТИ 2014-2020
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция 1: Лот 3.2.1, участък „Крупник - Кресна“ – ляво платно от км 375+860≡376+000 от Лот 3.1 на АМ „Струма“ до км 389+100 и пътни връзки.
2 Обособена позиция 2: Лот 3.2.2, участък „Крупник - Кресна“ – ляво платно от км 389+100 до км 399+500, обходен път на гр. Кресна – част от дясно платно от км 396+137 (по километража на път І-1 /Е79/) до км 401+691.90 ≡397+000 от Лот 3.3 на АМ „Струма“, включително и пътни връзки“.
Ред за провеждане
30.05.2019 12:09:48
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
30.05.2019 12:09:48
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
30.05.2019 12:09:48
66 от 28.05.2019
913698/28.05.2019 г.
30.05.2019 12:09:48
0.27 MB
Обявление/Публична покана
30.05.2019 12:09:48
от 28.05.2019
913700/28.05.2019 г.
30.05.2019 12:09:48
0.26 MB
Документация
30.05.2019 12:09:48
 
31.05.2019 11:17:36
128.03 MB
31.05.2019 11:17:36
29.61 MB
31.05.2019 11:17:36
274.7 MB
31.05.2019 11:17:36
328.83 MB
Разяснения по документация за участие
30.05.2019 12:09:48
 
Разяснения по документация за участие
02.07.2019 15:17:07
До всички заинтересовани лица: Уведомяваме Ви, че предстои удължаване на срока за подаване на оферти в процедурата. С Решение № 91/ 01.07.2019 г. на основание чл. 100, ал. 7, т. 2 от ЗОП са променени сроковете по процедурата, както следва: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие до 18.07.2019 г., 17:30 ч.; Условия за отваряне на офертите на 19.07.2019 г., 14:00 ч. Решението е изпратено на 01.07.2019 г. за публикуване в РОП и ОВ на ЕС, като същото ще бъде публикувано в профила на купувача в деня на публикуването му в РОП.
Решение за промяна
04.07.2019 11:37:30
919522/01.07.019 - 91 от 01.07.2019
Разяснения по документация за участие
04.07.2019 11:40:22
 
Номер на преписка в АОП
30.05.2019 12:09:48
00044-2019-0036
Срок за получаване на офертите
30.05.2019 12:09:48
18.07.2019 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
30.05.2019 12:09:48
 
01.10.2019 14:31:34
0.55 MB
01.10.2019 14:31:34
1.39 MB
19.06.2020 17:11:30
4.18 MB
19.06.2020 17:11:30
0.5 MB
19.06.2020 17:11:30
0.53 MB
19.06.2020 17:11:30
0.53 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
26.05.2020 16:29:51
53-00-4617 от 26.05.2020
На 29.05.2020 г. от 11:00 часа в зала 605, в сградата на ЦА на АПИ ще се проведе открито заседание, на което ще бъдат отворени ценовите предложения на участниците в процедурата.
Решение за класиране
19.06.2020 17:11:30
83 от 19.06.2020