ОП Ид.No
1242
Обект на поръчката
03.05.2019 10:37:49
Услуга
Предмет на поръчката
03.05.2019 10:37:49
„Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на АПИ - ОПУ – ХАСКОВО“
Ред за провеждане
03.05.2019 10:37:49
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
03.05.2019 10:37:49
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
03.05.2019 10:37:49
от 30.04.2019
03.05.2019 10:37:49
0.41 MB
Документация
03.05.2019 10:37:49
„Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на АПИ - ОПУ – ХАСКОВО“
03.05.2019 10:37:49
0.94 MB
03.05.2019 10:37:49
0.12 MB
Обявление/Публична покана
03.05.2019 10:37:49
от 30.04.2019
03.05.2019 10:37:49
0.95 MB
Разяснения по документация за участие
03.05.2019 10:37:49
Отговор на поставен въпрос
21.05.2019 13:28:03
0.11 MB
Номер на преписка в АОП
03.05.2019 10:37:49
00044-2019-0027
Срок за получаване на офертите
03.05.2019 10:37:49
10.06.2019 16:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
03.05.2019 10:37:49
Протокол 1 от 18.06.2019
18.06.2019 09:58:34
0.86 MB
10.07.2019 08:34:11
0.37 MB
25.07.2019 14:44:13
0.06 MB