ОП Ид.No
1243
Обект на поръчката
03.05.2019 11:23:07
Услуга
Предмет на поръчката
03.05.2019 11:23:07
„Избор на изпълнител за осъществяване ремонт на МПС, собственост на АПИ-ОПУ Бургас“
Ред за провеждане
03.05.2019 11:23:07
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
03.05.2019 11:23:07
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
03.05.2019 11:23:07
1 от 03.05.2019
07.05.2019 15:48:17
0.34 MB
Обявление/Публична покана
03.05.2019 11:23:07
24-00-177 от 03.05.2019
07.05.2019 15:48:17
0.72 MB
Документация
03.05.2019 11:23:07
документация , приложения и образци
07.05.2019 15:48:17
0.1 MB
Номер на преписка в АОП
03.05.2019 11:23:07
00044-2019-0028
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
03.05.2019 11:23:07
от 14.06.2019
Протокол №1
14.06.2019 16:08:50
0.3 MB
24.07.2019 17:41:13
0.3 MB
24.07.2019 17:41:13
0.3 MB
24.07.2019 17:41:13
0.74 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
25.06.2019 13:45:36
от 25.06.2019
Покана отваряне ценови оферти
Решение за класиране
24.07.2019 17:41:13
от 24.07.2019
Решение за класиране
24.07.2019 17:41:13
0.08 MB