ОП Ид.No
1252
Обект на поръчката
29.05.2019 09:51:15
Доставка
Предмет на поръчката
29.05.2019 09:51:15
Доставка на дърва и въглища за отопление за нуждите на ОПУ Търговище
Ред за провеждане
29.05.2019 09:51:15
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
29.05.2019 09:51:15
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
29.05.2019 09:51:15
РД-11-40 от 24.06.2019
Обявление/Публична покана
29.05.2019 09:51:15
№ 24-00-74 от 24.06.2019
Документация
29.05.2019 09:51:15
 
Номер на преписка в АОП
29.05.2019 09:51:15
00044-2019-0046
Срок за получаване на офертите
29.05.2019 09:51:15
31.07.2019 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
29.05.2019 09:51:15
Протокол №1 от 01.08.2019
05.08.2019 16:56:41
1.35 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
02.08.2019 09:35:32
№ 53-00-600 от 02.08.2019