ОП Ид.No
1256
Обект на поръчката
15.07.2019 17:12:49
Доставка
Предмет на поръчката
15.07.2019 17:12:49
Доставка на въглища за отопление за нуждите на ОПУ-Русе
Ред за провеждане
15.07.2019 17:12:49
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
15.07.2019 17:12:49
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
15.07.2019 17:12:49
Решение-4 от 11.07.2019
15.07.2019 17:12:49
2.66 MB
Обявление/Публична покана
15.07.2019 17:12:49
24-00-216 от 11.07.2019
15.07.2019 17:12:49
4.42 MB
Документация
15.07.2019 17:12:49
 
Номер на преписка в АОП
15.07.2019 17:12:49
00044-2019-0054
Срок за получаване на офертите
15.07.2019 17:12:49
16.08.2019 14:38