ОП Ид.No
1261
Обект на поръчката
02.08.2019 12:00:30
Услуга
Предмет на поръчката
02.08.2019 12:00:30
„ОБСЛУЖВАНЕ ОТ СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА, ВКЛЮЧВАЩО ОСИГУРЯВАНЕ НА ВСИЧКИ НОРМАТИВНО ОПРЕДЕЛЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.25 ОТ ЗЗБУТ, НАРЕДБА №3/25.01.2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБИТЕ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА,ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И МИНИСТЪРА НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА, ОБН. ДВ, БР. 14 ОТ 12.02.2008г.“
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „Осигуряване на комплексно обслужване на 2432 работниците и служителите на Централна администрация на Агенция „Пътна инфраструктура“, Институт за пътища и мостове, Национално ТОЛ управление и 27 бр. областни пътни управления по трудова медицина, за срок от 24 месеца“;
2 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „Организиране и извършване на задължителни първоначални и периодични профилактични медицински прегледи и изследвания на 2432 работниците и служителите на Централна администрация на Агенция „Пътна инфраструктура“, Институт за пътища и мостове, Национално ТОЛ управление и 27 бр. областни пътни управления по трудова медицина, за срок от 24 месеца”.
Ред за провеждане
02.08.2019 12:00:30
Публично състезание по ЗОП чл.18 ал.1 т.12
Вид процедура/основание за провеждане
02.08.2019 12:00:30
Публично състезание
Решение за откриване на процедурата
02.08.2019 12:00:30
104 от 02.08.2019
02.08.2019 12:00:30
0.25 MB
Обявление/Публична покана
02.08.2019 12:00:30
от 02.08.2019
02.08.2019 12:00:30
0.2 MB
Документация
02.08.2019 12:00:30
 
Разяснения по документация за участие
02.08.2019 12:00:30
 
Номер на преписка в АОП
02.08.2019 12:00:30
00044-2019-0064
Срок за получаване на офертите
02.08.2019 12:00:30
26.08.2019 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
02.08.2019 12:00:30
 
08.10.2019 14:15:39
0.29 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
22.10.2019 09:41:30
53-00-10440 от 22.10.2019
На 25.10.2019 г. от 09:30 часа в зала 702 на VII-ми етаж в сградата на Агенция"Пътна инфраструктура"