ОП Ид.No
1264
Обект на поръчката
28.06.2019 11:14:42
Строителство
Предмет на поръчката
28.06.2019 11:14:42
Избор на изпълнител на строителство на обект: „Мост при км 42+691 на път II-63 „Перник-Брезник-Трън“ ремонт и реконструкция
Ред за провеждане
28.06.2019 11:14:42
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
28.06.2019 11:14:42
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
28.06.2019 11:14:42
1 от 25.06.2019
28.06.2019 11:14:42
2.23 MB
Обявление/Публична покана
28.06.2019 11:14:42
24-00-110 от 25.06.2019
28.06.2019 11:14:42
6.52 MB
Документация
28.06.2019 11:14:42
 
Номер на преписка в АОП
28.06.2019 11:14:42
00044-2019-0047
Срок за получаване на офертите
28.06.2019 11:14:42
 
02.08.2019г. 16:30ч.
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
28.06.2019 11:14:42
 
09.08.2019 12:57:25
1.46 MB
09.08.2019 12:57:25
2.44 MB