ОП Ид.No
1270
Обект на поръчката
05.07.2019 13:45:27
Услуга
Предмет на поръчката
05.07.2019 13:45:27
„Избор на изпълнител за упражняване на консултантска услуга (строителен надзор) на обект: Модернизация на Път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“ по три обособени позиции: Обособена позиция № 1– Път I-1 „Видин – п.в. Макреш“ от км 3+757 до км 33+400; Обособена позиция № 2 – Път I-1 „п.в. Макреш – п.в. Бела“ от км 33+400 до км 47+000; Обособена позиция № 3 – Път I-1 „п.в. Бела - Ружинци“ от км 47+000 до км 58+128,47”
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция № 1– Път I-1 „Видин – п.в. Макреш“ от км 3+757 до км 33+400;
2 Обособена позиция № 2 – Път I-1 „п.в. Макреш – п.в. Бела“ от км 33+400 до км 47+000;
3 Обособена позиция № 3 – Път I-1 „п.в. Бела - Ружинци“ от км 47+000 до км 58+128,47”
Ред за провеждане
05.07.2019 13:45:27
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
05.07.2019 13:45:27
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
05.07.2019 13:45:27
93 от 02.07.2019
05.07.2019 13:45:27
0.27 MB
Обявление/Публична покана
05.07.2019 13:45:27
от 02.07.2019
05.07.2019 13:45:27
0.24 MB
Документация
05.07.2019 13:45:27
 
Разяснения по документация за участие
05.07.2019 13:45:27
 
Номер на преписка в АОП
05.07.2019 13:45:27
00044-2019-0052
Срок за получаване на офертите
05.07.2019 13:45:27
15.08.2019 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
05.07.2019 13:45:27
 
20.08.2019 16:26:32
1.3 MB
26.09.2019 18:52:16
2.84 MB
26.09.2019 18:52:16
0.75 MB
26.09.2019 18:52:16
0.51 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
10.09.2019 17:17:42
53-00-9009 от 10.09.2019
На 13.09.2019 г. от 13:00 часа в зала 702 в сградата на АПИ ще се проведе открито заседание, на което ще се отворят ценовите оферти за Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 3.
Решение за класиране
26.09.2019 18:52:16
135 от 26.09.2019
Решение за определяне на изпълнител за Обособена позиция № 1
 
Договор No.РД-37-10/18.10.2019
Обособена позиция
28.10.2019 17:26:50
1
Предмет на договора
28.10.2019 17:26:50
Обособена позиция № 1– Път I-1 „Видин – п.в. Макреш“ от км 3+757 до км 33+400;
Договор тип
28.10.2019 17:26:50
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
28.10.2019 17:26:50
РД-37-10 от 18.10.2019
941124/25.10.2019 г.
28.10.2019 17:26:50
1.42 MB
28.10.2019 17:26:50
0.11 MB
28.10.2019 17:26:50
0.04 MB
Стойност на договора
28.10.2019 17:26:50
BGN, 2 968 000.00, 20.00, 3 561 600.00
Срок за изпълнение
28.10.2019 17:26:50
 
31 месеца
Изпълнител
28.10.2019 17:26:50
177397971, ДЗЗД БОНОНИЯ КОНСУЛТ 2020 (Рутекс ООД и Проес Консулторес АД)