ОП Ид.No
1276
Обект на поръчката
19.07.2019 14:41:55
Услуга
Предмет на поръчката
19.07.2019 14:41:55
„Изготвяне на оценителски доклади от независими оценители, определящи равностойното парично обезщетение за имоти или части от имоти – собственост на физически или юридически лица, засегнати от процедурите по теренното осигуряване изграждането на линейни инфраструктурни обекти с възложител Агенция „Пътна инфраструктура“, по обособени позиции.
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция 1 :АМ „Хемус“, участък от км 87+800 до км 103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен възел „Дерманци“
10 Обособена позиция 10:Обходен път на гр. Казанлък, свързващ път I-5 и път I-6
11 Обособена позиция 11: Път I-5 „Обходен път на гр. Кърджали“ от км 334+447 до км 349+422
12 Обособена позиция 12: АМ „Люлин“ от км 0+000 до км 19+135.21 - изместване на инженерни мрежи
13 Обособена позиция 13: Проект за изменение на одобрения със Заповед № РД-02-15-163/04.12.2015г., изменена със Заповед № РД-02-15-44/03.06.2016г. на МРРБ ПУП-парцеларен план за обект: АМ „Струма“, ЛОТ 3.1 от км 359+068=км 359+483.52 от ЛОТ 2 до км 376+000 и център за управление с временна връзка с път I-1, в участъка от км 373+100 до км 376+000 и ПУП-изменение на план за улична регулация на кв. 23, кв. 24, кв. 25, кв. 26, кв. 27 и кв. 28 по плана на гр. Симитли, улица от о.т. 69 до о.т. 70, улица за Хлебозавода от о.т. 69, улица в кв. 25 от о.т. 68 до пресичането й с път I-1 (E-79), улица „Предел“ от о.т. 504 до о.т. 500, както и обособяване на новопроектираното трасе на АМ „Струма“ ЛОТ 3.1, включително пътен възел и пътни връзки с път II-19 и план-схеми на засегнатите инженерни мрежи
14 Обособена позиция 14:Рехабилитация и реконструкция път ІІІ-908/992 „Ясна поляна – Приморско” от км 20+000 до км 31+721
15 Обособена позиция 15:Етапна връзка обход гр. Малко Търново от км 2+732 до включването в път І-9 при км 364+160 (3+200)
2 Обособена позиция 2 :АМ „Хемус“, участък от км 103+150 до км 122+260
3 Обособена позиция 3: АМ „Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП≡139+340 по техннически проект от 2018г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП (след пресичането с път III-301)
4 Обособена позиция 4: АМ „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния проект на НКСИП (след пресичането с път III-301) до км 189+344 от идейния проект на НКСИП (след пресичането с път III-303)
5 Обособена позиция 5: АМ „Хемус“, участък от км 189+344 от идейния проект на НКСИП (след пресичането с път III-303) до км 222+000 от идейния проект на НКСИП (след пресичането с път I-5)
6 Обособена позиция 6: АМ „Хемус“- Етап 3 - участък от км 265+600 (след пътен възел „Ковачевско Кале“, пресичане с път II-51 – км по идеен проект) до км 310+940 (начало участък в строителство)
7 Обособена позиция 7:„Модернизация на път I-1 (E-79) „Видин - Ботевград“, участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж по проект)
8 Обособена позиция 8:„Модернизация на път I-1 (E-79) „Видин - Ботевград“, участък от км 61+750 (километраж по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж по проект) до км 102+060 (километраж по съществуващ път I-1)≡99+193 (километраж по проект)
9 Обособена позиция 9:„Път І-1 (Е 79) Обход на гр. Монтана от км 102+060 до км 114+512.20“ в частта на пътен възел при км 102+753, землище с. Долна Вереница, общ. Монтана, обл. Монтана
Ред за провеждане
19.07.2019 14:41:55
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
19.07.2019 14:41:55
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
19.07.2019 14:41:55
53-00-7329 от 19.07.2019
19.07.2019 14:41:55
0.22 MB
Документация
19.07.2019 14:41:55
 
Номер на преписка в АОП
19.07.2019 14:41:55
Към 00044-2018-0030
Към рамково споразумение 53-00-7838/23.08.2018 г.
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
19.07.2019 14:41:55
 
Решение за класиране
13.08.2019 15:09:15
Решение № 107 от 13.08.2019
 
Договор No.Д-83/29.08.2019
Обособена позиция
04.09.2019 10:21:39
1
Предмет на договора
04.09.2019 10:21:39
Обособена позиция 1 :АМ „Хемус“, участък от км 87+800 до км 103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен възел „Дерманци“
Договор тип
04.09.2019 10:21:39
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
04.09.2019 10:21:39
Д-83 от 29.08.2019
931189/02.09.2019 г.
04.09.2019 10:21:39
0.72 MB
04.09.2019 10:21:39
0.09 MB
04.09.2019 10:21:39
0.05 MB
Стойност на договора
04.09.2019 10:21:39
BGN, 45 455.00, 20.00, 54 546.00
Срок за изпълнение
04.09.2019 10:21:39
 
10 дни
Изпълнител
04.09.2019 10:21:39
БАЧОВСКА И СИНОВЕ ЕООД