ОП Ид.No
1277
Обект на поръчката
25.07.2019 11:00:16
Доставка
Предмет на поръчката
25.07.2019 11:00:16
Доставка на дърва и въглища за нуждите на ОПУ-Сливен 2019г.
Ред за провеждане
25.07.2019 11:00:16
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
25.07.2019 11:00:16
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
25.07.2019 11:00:16
рд-20-1 от 22.07.2019
25.07.2019 11:00:16
0.25 MB
Обявление/Публична покана
25.07.2019 11:00:16
24-00-149 от 22.07.2019
25.07.2019 11:00:16
0.42 MB
Документация
25.07.2019 11:00:16
Документация
25.07.2019 11:00:16
0.2 MB
25.07.2019 11:00:16
0.1 MB
Номер на преписка в АОП
25.07.2019 11:00:16
00044-2019-0056