ОП Ид.No
1299
Обект на поръчката
04.09.2019 12:18:42
Строителство
Предмет на поръчката
04.09.2019 12:18:42
„Избор на изпълнител за извършване на строителство на обект: Изграждане на пътна връзка „Марина бара“ отклонение от републикански път I-6 София – Радомир“
Ред за провеждане
04.09.2019 12:18:42
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
04.09.2019 12:18:42
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
04.09.2019 12:18:42
4 от 30.08.2019
04.09.2019 12:18:42
1.97 MB
Обявление/Публична покана
04.09.2019 12:18:42
24-00-150 от 30.08.2019
04.09.2019 12:18:42
5.81 MB
Документация
04.09.2019 12:18:42
 
Номер на преписка в АОП
04.09.2019 12:18:42
00044-2019-0073
Срок за получаване на офертите
04.09.2019 12:18:42
 
03.10.2019г. 16:30 часа.